نشانشهروندافتخاریشیرازبهحسینعلیزاده

Iran Newspaper - - News -

مراسم اختتامیه دهمین جشنواره گروه نوازی موسیقی فارس با رونمایی از سردیس محمدرضا درویشی و احمد پژمان برگزار شد

«ایران»: حســین علیزاده آهنگســاز و نوازنده پیشکســوت موسیقی ایران در مراســم اختتامیــه دهمیــن جشــنواره گــروه نــوازی موســیقی فــارس نشــان شــهروند افتخــاری شــیراز را از ســوی شــهردار ایــن شــهر دریافــت کــرد. علیــزاده میگویــد: «زمانــی از مــن میپرســیدند کــه چــرا نشــان شــوالیه را نپذیرفتــم؛ امــا اگــر کســی هماکنون دراین نشســت باشــد متوجه میشود کــه افتخــار شــهروند شــدن در شــیراز چقــدر در مقابــل آن نشــان بزرگتــر اســت.» ایــن هنرمنــد پیشتــر در خصــوص رد نشــان شــوالیه گفتــه بود«افتخــار واژهای اســت که مردم به هنرمنــد هدیــه میدهنــد... وقتــی در فضای هنری نور کافی نباشد، چراغی کوچک خورشید میشــود. من ضمن قدردانی از مســئوالن کشــور و سفارت فرانســه، بــه احتــرام مــردم هنرپــرور و هنردوســت ایــران، بــه نــام حســین علیــزاده قناعت کرده و تا آخر عمر به آن پیشوند یا پســوندی نخواهم افزود و خــود را بینیاز از دریافت هر نشــانی میدانم.» حیــدر اســکندرپور، شــهردار شــیراز، در مراســمی کــه شــامگاه جمعــه ٦۱ آذر مــاه بــا حضور معاون امــور هنری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و برخــی هنرمندان موســیقی کشــور در تــاالر حافظ شــیراز برگزار شــد، ضمن تشــکر از برگزارکنندگان این مراســم با اشــاره به اینکه استاد حســین علیزاده کســی اســت کــه بــه قــول خــودش از روزهــای دور از کوچــه پــس کوچههای شــیراز عبور کرد تا موســیقی این کشور را تعالی بخشــد، اظهار کرد: موسیقی نینوای اســتاد علیــزاده بــرای ایرانیان کامــاً آشناســت و با افتخــار و به پاس خدمات بســیار موفق این بزرگمرد به موســیقی ایران و زحمــات فراوانی که در عرصه موسیقی ایران زمین کشیده اســت، به نمایندگی از مردم میهمان دوست شیراز، عنوان شهروندی شیراز به ایشــان هدیه میشــود و امیدواریم ایــن مرز و بــوم پر از مردانــی از جنس اســتاد علیزاده باشــد. در این مراســم همچنیــن از ســردیس محمدرضــا درویشــی و احمد پژمــان رونمایی و از شریف لطفی نیز تجلیل شد. ســید مجتبی حســینی معــاون هنری وزیرارشــاد نیــزدر ایــن آییــن پایانی با بیــان اینکــه جشــنوارهزدگی درهنــر را دریغ این روزها میدانم، بیان داشت: وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی از جشنوارههایی که بر مبنای ظرفیتها و نگاه آمایشی شکل گرفته و اثربخشی دارد، حمایــت میکنــد وبــرای ایــن جشــنواره بایــد امتیــاز ویژه قائل شــد، زیرا کار همدالنه در ســرزمین همدلی ظهــور مییابــد و رفاقت بــر رقابت در دیار فارس رجحان دارد. حسینی با اشاره به اینکه فرزندان این مــرز و بوم بــه جهانیــان نشــان دادند کــه بــا هــم بــودن را در قــاب و قالــب هنر جان میدهنــد، اضافه کرد: زمان سرشــتی از هنــر دارد و ترنم موســیقی بهانــه ارجمنــد ماســت و گرایشهای موســیقی در این جشــنواره در کنار هم ارائه شــد و ناظــران و داوران در قالب گروهــی ســختکوش و کاردان بــدون تکیــه بــر بودجــه دولــت آن را برگــزار

کردنــد که نشــان از عزم جزمشــان در هنر دارد. نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس شــورای اســامی هــم بــا بیــان اینکــه موســیقی میتوانــد در جامعــه اتحاد و آرامــش ایجــاد و مســائل پیچیــده الینحــل سیاســی را حــل کنــد، گفــت: موســیقیدانها کــه ســفرای فرهنگــی ایران هستند میتوانند موقعیتهایی ایجــاد کننــد کــه در جهــان بــه صلــح برسیم. مسعود رضایی با بیان اینکه نمیدانم چــرا بعضــی افــراد موســیقی را بــرای جامعــه مضــر میدانند، خاطرنشــان کرد: کسانی که هر جا درمانده شدند با زبان موســیقی مســتبدترین افراد را به راه نرمش کشاندهاند و در داستانهای مختلف این مهم بیان شــده است اما در شــگفتم از کســانی کــه موســیقی را آلــت لهــو و لعــب میداننــد در حالی که انســانهای عارف از راه موسیقی به خداشناســی رســیدند. مثنوی نینامه مولــوی چیــزی جــز خلقــت خداونــد نیســت و حکایتهــای ســعدی نیــز برآمده از روح زیبای اوست. وی با بیان اینکه موســیقی نوایی است که بــا حرکت صداها بــه وجود میآید و آن هــم در خلقــت طبیعــت اســت، عنــوان کرد: اگر به آلتهای موســیقی نــگاه و توجه شــود به شــکل عضوی از بدن انسان ساخته شده که کاسهگاه او نماد محل فکر و اندیشه انسان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.