7 برنامه برای حمایت از تولید و اشتغال

Iran Newspaper - - News -

پس از معیشت و رفاه مردم، حمایت از تولید و اشتغال دومین ویژگی و رویکرد مهم دولت در الیحه پیشــنهادی بودجه برای سال آینده اســت. دراین چارچوب با توجه به بازگشت تحریمهای امریکا علیه ایران و همچنین نوسانات ارزی اخیر که باعث فشار بر تولیدکنندگان شد، دولت برنامههای متنوعی برای حمایت از تولید تدوین کرده است. درکنار آن بحث اشتغالزایی که با تولید گره خورده است نیز مورد توجه جدی دولت است تا از این طریق فرصتهای شغلیجدیدیبرایکارجویانبخصوصجوانانوفارغالتحصیالندانشگاهیفراهمکند. در بودجــه ســال آینده هفت برنامه اصلی برای حمایت از تولید و اشــتغال تعریف شــده کــه در کنار آن حمایتهایی از زیرساختها، تولید و اشتغال انجام خواهد شد. دولتمیخواهدبااستمراربرنامهملیبازآفرینیشهریپایداروهمچنیناستمراراجرایطرحجایگزینی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی در این مسیر گام بردارد. این در حالی است که برنامههایی برای تولید و اشتغال در بخش کشاورزی و همچنین در حوزه گردشگری صنایع دستی و میراث فرهنگی تعریف شده است.همچنیندرحوزهصنعتومعدن،استمراربرنامهتولیدواشتغالوازسویدیگربرنامههاییبرای حمایت از شرکتهای دانش بنیان وجود دارد. در کنار آن دولت به منظور حمایت از زیرساختهای تولید و اشــتغال اهدافی را تعریف کرده که میتوان از جمله آن به افزایش بودجه عمرانی اشــاره کرد که برای ســال آینده ۵۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــده است. رشــد بودجه عمرانی با وجود اشتغالزایی که به همراه دارد و برای ســالجاری 2۶ هزار میلیارد تومان مصوب شــده بود در سال آینده با پنج درصد رشد همراه است. این در شرایطی است که اهرم کردن منابع بودجه عمومی و استفاده از منابع بازار پول و سرمایه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و اجرای طرح مشارکت عمومی و خصوصی نیز در دستور کار قرار دارد. حمایت از پیمانکاران دیگر راهکار دولت برای حمایت از تولید و اشــتغال و زیرســاختها است که در دو بخش انجام میشود؛ اول جبران بخشی از ریسکهای غیرمترقبه مشاوران و پیمانکاران در مقابل ارز و تحریم و همچنین دیگری برقراری انضباط مالی و کیفی بیشتر در پروژهها با تأکید بر گسترش نظام فنی و اجرایــی. دولت همچنین برنامهای برای حمایــت از صادرات دارد به این ترتیب که هزارمیلیارد تومان برای توســعه صادرات غیرنفتی و اجرای بســته حمایت از این بخش با متنوعسازی در کشورهای هدف، تأمینمیکند. عالوه براین درادامه طرحهایی که از امســال یا ســالهای گذشته آغاز شده است راه برای اشتغال جوانان جویای کار ایجاد خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.