ارتقایزیرساختهایزبانفارسی درفضایمجازی

Iran Newspaper - - News -

طــرح «رایازبان فارســی» با هــدف ارتقای زیرســاختهای تقویــت خــط و زبــان فارســی و رونــق بــازار خدمــات بومی در مرکــز تحقیقــات مخابــرات ایــران آغاز شــد. بــه گزارش «ایران»، در این راســتا حمایت از بخش خصوصــی، تدوین مدلهای حمایتی متنوع، تأمین زیرســاختهای هزینهبر توسعه خدمات و توجه به توانخواهان بهعنوان کاربران ویژه، در دستور کار این طرح قرار گرفته است. در راستای طرح «رایازبان فارسی» مبتنی بر این اهداف و برای شناسایی فعاالن زیســت بــوم، ارزیابــی توانمندی شــرکتهای داخلــی و تعییــن نیازمندیهای بخش خصوصی، برای اولین بار «پیمایش تخصصی رایازبان فارسی در کشور» نیز اجرا میشــود. این فعالیت با رصد دقیق بازار، میتواند شــناخت بهتری از شــرایط الزم برای توســعه کســب وکارهای مرتبط با بخش خصوصی و دولتی فراهم کند. مرکز تحقیقات مخابرات، اطالعات اولیه بخشی از ذینفعان و بازیگران مختلف در ســایت طراح رایازبان فارســی را به آدرس pclp.itrc.ac.ir در دســترس قرار داده تــا با تکمیل این اطالعات، مشــارکت حداکثری فعاالن حــوزه خط و زبان فارســی صورت گیرد. براین اســاس از تمامی فعاالن این حوزه دعوت شده تا با مراجعه به وبسایت این طرح، موارد اصالحی و تکمیلی خود را اعمال کرده تا این برنامه عملیاتی جامعتر و دقیقتر اجرا شــود و در آینده شــاهد توسعه این فناوری و کسب وکارهای مرتبط با آن در کشور باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.