صف آرایی شرکای تجاری امریکا مقابل «هوآوی»

Iran Newspaper - - News -

گــروه فناوری/ بازداشــت «منــگ وانژو» مدیــر مالــی هــوآوی در ونکــوور کانــادا بــه اتهــام دور زدن تحریمهــای امریــکا علیــه ایــران، ابعاد گســترده تــری یافته و حــاال دیگــر بــه نظــر میرســد امریــکا بــرای تخریــب شــرکت چینــی هــوآوی موفق شده اســت سایر شرکای تجاری و اقتصادی را نیز با خود همراه کند چرا که پس از کانــادا و چند کشــور دیگر، دولت ژاپــن نیــز اعالم کرده اســت قصــد دارد همکاریهای مخابراتی و ارتباطی خود را با شرکت چینی هوآوی قطع کند. ■ دستگیریدخترمؤسسهوآوی موضــوع دســتگیری«منگ وانژو» مدیر مالــی هــوآوی از آن جهــت اهمیــت بیشــتری دارد کــه وی دختــر مؤســس شــرکت هــوآوی اســت و شــواهد نشــان میدهــد کــه وی در آینــده، جانشــین پــدرش در ایــن کمپانــی فناورانه بزرگ خواهــد بــود. ایــن کمپانــی واقــع در «شــنزن» چین که امروز نقــش پررنگی در بــازار تلفــن همــراه جهــان دارد و عــالوه بــرآن در حــوزه تولیــد تبلــت و رایانه و همچنین نرم افزارهای مختلف و وســایلی بــرای ســاخت شــبکههای مخابراتی، طراحی شبکهها ...و نیز وارد شــده، مدت هاســت که هدف انتقادات تند و تیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا قرار گرفته است و در همین راستا شاهد ســنگ اندازیهای زیادی از سوی امریکاست. هــوآوی دومیــن شــرکت تولیدکننــده موبایــل و گوشــی هوشــمند در جهــان و یکی از فعالترین اپراتورهای مخابراتی بــه شــمار مــیرود کــه بــا کشــورهای بســیاری به منظور برقراری شــبکه نسل پنجــم اینترنــت (G5)همــکاری کــرده اســت. گفته میشــود تعــداد کارمندان کمپانی هــوآوی تا 08هزار نفر میرســد کــه البته بخش عمــده آنهــا محققان و پژوهشــگرانی هســتند کــه بــرای تحقق آرزوهــای بلندپروازانــه هــوآوی تــالش میکنند. این کمپانی اکنون به سودآوری فوقالعادهای رســیده اســت تــا آنجا که مؤســس آن بهعنــوان یکــی از 05فــرد ثروتمند چینی محســوب میشــود. این کمپانی بــزرگ فناوری تاکنون توانســته اســت گــردش مالــی بســیار خوبــی را بــرای چین به ارمغان بیــاورد و حتی در صدر فهرســت پرفروشترین برندهای تکنولوژی و گوشــیهای هوشــمند حتی باالتــر از اپــل امریکا قرار گرفته اســت. با توجه بــه این موارد مشــخص میشــود که اگر هوآوی با مشــکالت جدی مواجه شود و بازار فروش کشورهای مختلف را از دســت بدهد، ایــن موضوع به معنای این اســت که میتواند ضربه مهلکی به اقتصاد چین وارد کند. اهمیــت ایــن موضــوع تــا آنجاســت که حتــی بســیاری معتقدنــد از آنجــا کــه سیاستهای خاص ترامپ باعث گرانی محصوالت اپل بویژه آیفون در این کشور شــده اســت و انتظــار مــیرود برندهای چینــی و کــرهای در آینــدهای نــه چندان دور ســهم عمــدهای از بازار را به دســت بگیرنــد، چنــدان دور از ذهن نیســت که امریکا بخواهد این حریف و رقیب جدی را به هر نحوی شــده اســت با بهانههای گوناگون از میدان به در کند. ■ یکجنگپرحاشیه اما ماجرا از کجا آغاز شد؟همه مشکالت هــوآوی از اوایــل ســالجاری میــالدی آغاز شــد. در ایــن زمان دونالــد ترامپ، رئیــس جمهوری ایــاالت متحده امریکا اعــالم کــرد کــه گوشــیهای هوشــمند ساخت شرکتهای چینی نظیر هوآوی از شــهروندان و مقامــات امریکایــی جاسوسی میکنند و اطالعات شخصی و محرمانه بسیاری را تحویل دولت چین میدهــد تا علیــه ایاالت متحــده از آنها اســتفاده کند. به نظر میرسد دلیل این دشمنی امریکا با هوآوی، هرچه که باشد از دور زدن تحریمهای امریکا علیه ایران و ســرقت اطالعــات توســط چینیهــا و اتهام سرقت فناوری و مالکیت معنوی گرفتــه تــا ترس از فتــح بازار توســط این برنــد، به هرحال تا حــدود زیادی امریکا موفق شده است به هوآوی ضربه بزند. پیــش از این، زمانی که موضوع ســرقت اطالعــات و جاسوســی چیــن از کاربران امریکایی مطرح شد، حساسیت امریکا نســبت به کمپانی هوآوی بیشــتر شــد و به همین دلیل این کمپانی میدانست کــه بایــد منتظــر فشــارهای بیشــتری از ســوی امریــکا باشــد. ایــن حساســیت تا آنجا بــود که امریکا مانــع انعقاد برخی قراردادهــای تجاری کمپانــی هوآوی در این کشــور شــد از این مــوارد میتوان به ممانعــت امریــکا از خرید یک شــرکت ســاخت تجهیزات شــبکه در واشــنگتن توســط هــوآوی و همچنیــن خریــد یک ســرور 2میلیارد دالری درامریکا توســط ایــن برند اشــاره کرد. جالب اینجاســت که دســتگیری«منگ وانــژو» مدیر مالی هــوآوی درســت زمانــی رخ داد کــه بــا مذاکــره رهبــران امریــکا و چیــن، یــک آتشبس تجاری بین این دو کشور ایجاد شــده بود و بســیاری منتظر بودنــد تا در نتیجــه ایــن آشــتی، اتفاقــات اقتصادی مناسبی بویژه در حوزه فناوری در جهان رقــم بخــورد. البته با اینکــه چین تالش کــرده تا به بازار این اطمینان را بدهد که قصد به چالش کشیدن امریکا را پس از این دستگیری ندارد ولی به هرحال بازار بورس نسبت به این موضوع بیتفاوت نمانده است و شــاهد بروز مشکالتی در این زمینه هستیم. البته این نخستین جنگ امریکا با چین و یک شــرکت چینــی در دوران ریاســت جمهــوری ترامــپ نیســت و بایــد گفت کــه جنگ تجــاری چیــن و امریــکا از 24 ســپتامبر و با وضع تعرفههای جدید بر کاالهای چینی ارسال شده به امریکا آغاز شــد که البته چین نیز ساکت ننشست و اقداماتــی تالفی جویانه انجام داد. یکی دیگر از کمپانیهای بزرگ فناوری چینی که بــه دور زدن تحریمهای امریکا علیه ایران و کره شمالی متهم شد، کمپانی زد تیای اســت که رقیب اصلــی هوآوی در چین محسوب میشــود. در ابتدا عنوان شــد فروش هرگونه قطعات به کمپانی زد تیای ممنوع اســت کــه این موضوع سهامداران این کمپانی را بشدت نگران کــرده بــود. بــه هرحــال پــس از بحث و گفتوگوهــای فــراوان، در نهایــت ایــن کمپانــی مجبور شــد بــرای بازگشــت به بازار گسترده امریکا و تضمین سودآوری خود، بیش از یک میلیارد دالر جریمه به این کشور بپردازد. ■ متحدانامریکامقابلهوآوی بعــد از نامــه ســناتورهای امریکایــی به جاســتین تــرودو، نخســتوزیر کانــادا مبنی بر اینکه بــه منظور جلوگیری از به خطر افتادن امنیت ملی کشورش، باید همکاری با شرکت چینی هوآوی را برای توسعه شبکه اینترنت 5G قطع کند حاال نوبت به کشــورهای دیگــر از جمله ژاپن رسیده است. تازهتریــن اخبــار نشــان میدهــد ژاپــن نیز همچــون برخــی دیگر از کشــورهای همپیمــان ایــاالت متحــده امریــکا نظیــر بریتانیــا، اســترالیا و نیوزیلنــد بــه همکاریهــای مخابراتــی و اینترنتــی خود با شــرکت چینی هواوی پایان دهد چراکــه معتقدنــد تجهیــزات بهکاررفته توســط این شــرکت اطالعــات کاربران و مقامات کشورهای دیگر را تحویل دولت چیــن داده و بــه عبارتی دیگــر بهمنظور جاسوسی به کار گرفته میشود. بر اساس گزارش رویترز، دولت ژاپن این تصمیم را در راستای حفاظت از حریم خصوصــی کاربــران و شــهروندان ایــن کشور و همچنین ارتقای امنیت سایبری نهاد و سازمانهای مختلف ژاپنی اتخاذ کرده است. بدین ترتیب بر اساس اخبار منتشر شده ژاپــن دیگــر نمیخواهــد به خریــداری، تهیــه و نصــب تجهیــزات مخابراتــی و شبکههای اینترنتی و ارتباطی از هوآوی ادامــه دهــد تــا بدیــن ترتیــب خریــد، تجارت و همکاری با این شــرکت چینی را بهطــور کلــی ممنــوع کنــد. برخی هم موضوع دســتگیری «منگ وانژو» مدیر مالی هوآوی را با توقف زیرســاختهای G5هــوآوی در اتحادیــه اروپــا مرتبــط میداننــد و معتقدنــد عــدهای بــه جــد نمیخواهنــد هوآوی در حــوزه اینترنت نســل پنجم شــبکه تلفن همراه پیشتاز جهان باشــد که البته انگشت اتهام آنها در ایــن زمینــه بــه ســوی امریــکا نشــانه رفتــه و هر دردســری برای ایــن کمپانی ایجــاد شــود بــه رهبــری امریــکا انجــام میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.