نبود دانش کافی علت هک شدن کاربرانشبکههایاجتماعی

Iran Newspaper - - News -

رئیس پلیس فتای تهران با اشــاره به آسیبهای شبکههای مجازی گفت: نبود دانش کافی و مسلط نبودن به تنظیمات شبکههای اجتماعی موجب میشود صفحههای کاربران هک شود. تورج کاظمی افزود: صفحات شبکههای اجتماعی تنظیمات خاصی دارد برای مثال رمز دو مرحلهای برای صفحه امنیتی اینستاگرام در دسترس کاربران است و اگر رمز ورودشان را دو مرحلهای کنند مورد هک مجرمان قرار نمیگیرند. کاظمــی کــه در یــک برنامــه رادیویــی ســخن میگفــت، با اشــاره بــه صفحات اینستاگرامی کاربران اینترنتی افزود: قبل از اینکه کاربران به اینگونه شبکههای اجتماعی رجوع کنند، ابتدا باید دانش خود را باال ببرند، اشکال کار اکثر کاربران، نداشــتن علم و دانش کافی از شــبکههای اجتماعی اســت؛ در حالــی که ایجاد صفحات مجازی نیازمند یکسری اطالعات است. وی با بیان اینکه بیشــترین آســیبی که به کاربران و شهروندان در این حوزه وارد میشــود بهدلیل مســلط نبودن به شــبکههای اجتماعی اســت، گفت: کاربران تنظیمات امنیتی را برای ارتقای امنیت خود نمیدانند، از اینرو هک میشوند که در نهایت منجر به شکایت میشود. رئیس پلیس فتای تهران افزود: فضای مجازی به قدری وســیع اســت که همه حوزههای آن نیازمند آموزش مقدماتی اســت. از طرفی صدها یا هزاران صفحه بــرای باال بردن اطالعات در این زمینه وجود دارد که کاربران میتوانند این اطالعات را بهدست بیاورند. کاظمــی افزود: نفــوذ مجرمان به صفحات اجتماعی منجر به این میشــود که فرد هککننده به همه مخاطبان آن فرد پیام داده و اقدام به کالهبرداری کند. برای مثال هکر خود را بهعنوان فرد صاحب پیج معرفی میکند و به مخاطبان شماره کارت میدهد و از این طریق کالهبرداری میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.