امکان تشخیص پولشویی با تحلیل تراکنش های بانکی

Iran Newspaper - - News -

رئیــس پژوهشــکده فنــاوری اطالعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بــا اشــاره بــه اهمیــت کالن دادههــا در کشور، از تجهیز آزمایشگاه کالن دادهها و تدوین پیشنویــس الیحه حکمرانی دادهها و کالن دادهها خبر داد. بــه گزارش«ایــران»، محمــد شــهرام معیــن گفــت: حجــم دادههــا در چند سال اخیر بســرعت افزایش یافته و در پنج ســال اخیر به انــدازه ابتدای تاریخ تاکنون اطالعات تولید شده است. وی یــادآور شــد: از کالن دادههــا در بخشهــای مختلــف ازجملــه حــوزه بانکی میتوان اســتفاده کــرد بهعنوان مثال بــا تجزیه و تحلیــل تراکنشهای بانکــی میتــوان تقلــب و پولشــویی را تشــخیص داد. رئیــس پژوهشــکده فنــاوری اطالعات با اشــاره به اقدامات وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در حــوزه کالن دادههــا افــزود: از چنــد سال پیش وزارت ارتباطات حوزه کالن دادههــا را در کنــار G5، اینترنت اشــیا و یارانش ابری و زنجیره بلوکی بهعنوان فناوریهای نوین در اولویت کاری خود قرار داده است. معیــن، نخســتین اقــدام پژوهشــگاه ارتباطات در حوزه کالن دادهها را تهیه نقشــه راه این حوزه عنوان کرد و گفت: در ایــن نقشــه راه، جنبههــای مختلف حقوقی و کســب و کاری آن دیده شــده است و بعد از اعمال آخرین اصالحات و به روزرسانی بزودی برای تصویب به وزارت ارتباطات ارائه میشود. وی موضوع رگوالتــوری کالن دادهها را یکــی دیگر از اقدامات پژوهشــکده فنــاوری اطالعات اعالم کرد و افزود: پــروژه رگوالتــوری کالن دادههــا بــا درخواســت ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویــی از ســال 6۹ در حال انجام اســت و در مراحل پایانی قــرار دارد کــه بــه نتایــج خوبــی نیــز رسیده است. رئیــس پژوهشــکده فنــاوری اطالعات برگزاری فرومهای کالن دادهها را یکی دیگــر از اقدامات این پژوهشــکده بیان کــرد و گفــت: ایــن فرومهــا از ســال 6۹ در قالب جلســات تبادلنظر و جامعه آزاد کالن دادههــا برگزار میشــود، چرا کــه یکــی از اقدامــات مهــم در حــوزه فناوریهــای نوین، ایجــاد جامعه آزاد اســت کــه در آن تبــادل دانــش و بــه اشتراکگذاری اطالعات بین ذینفعان این حوزه انجام میشود. وی حکمرانی دادهها و کالن دادههای کشــور را یکی دیگر از موضوعات بسیار مهــم ایــن حــوزه اعالم کــرد و افــزود: در حــال تهیــه پیشنویــس الیحــه حکمرانــی دادههــا و کالن دادههــا هســتیم کــه بــا تصویــب ایــن الیحــه مشــکالت شناســایی دادههــا و کالن دادههــا، امنیــت و حریــم خصوصــی و خــأ قانونــی دسترســی بــه این کالن دادههــا، تجمیــع و یکپارچهســازی و تحلیل آنها برطرف شود. رئیــس پژوهشــکده فنــاوری اطالعات پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات تأکیــد کــرد: ایجــاد زیســت بــوم و چرخــه کالن دادههــا بهدلیــل هزینههــای بــاال یــا عــدم امــکان ورود بخــش خصوصــی در برخــی حوزههــا ممکــن اســت دچار مشــکل شــود و به همین علــت آزمایشــگاه کالن دادهها با هدف کمک به بخش خصوصی، در این پژوهشگاه تجهیز میشود. وی با اشــاره بــه اینکه آزمایشــگاهی با ویژگیهای آزمایشــگاه کالن دادههای پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در کشــور وجــود نــدارد، افــزود: این آزمایشــگاه که در ســال 8۹ راهانــدازی میشــود، در حــوزه کالن دادههــا بــه تجاریســازی و صنعتــی کردن این حوزه کمک میکند. معیــن تصریح کــرد: بزرگترین مزیت تحلیلهــای کالن دادهای افزایــش بهــرهوری در حوزههــای مختلــف، ازجمله کشــاورزی، انرژی و ســالمت، خــرده فروشــی، مالــی، کاربردهــای بانکــی و حمــل و نقــل و ســنجش اســت. معیــن، طبقهبنــدی امنیتــی کالن دادههــا را یکی دیگــر از اقدامات پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در ایــن حــوزه بیــان کــرد و گفت: این موضوع در قالب یک پروژه در حــال تعریــف بــوده که بــزودی به تصویب رسیده و اجرایی خواهد شد. وی در بخــش دیگــری از این گفت وگو بــه پیمایش وضعیــت کالن دادهها در ســال 6۹درباره وضعیت حــال حاضر این حوزه در کشــور اشــاره کرد و افزود: بــرای پیمایش وضعیــت کالن دادهها از شــرکتها و فعاالن این حــوزه در دو نمایشگاه الکامپ و تله کام و همچنین از صاحبنظــران این حــوزه نظرخواهی شد و این پیمایش در قالب رگوالتوری کالن دادههــا بهصــورت مقایســهای ادامــه پیدا کرد که وضعیــت ما در این حوزه در حال حاضر را نشــان میدهد. معین تصریح کرد: اطالعات پیمایش کالن دادههــا و نیز دیگــر فعالیتهای پژوهشــگاه در این خصوص در ســایت طرح کالن دادههــا به آدرس bigdata. itrc.ac.ir قابل دسترس است. رئیــس پژوهشــکده فنــاوری اطالعات تأکیــد کــرد: اگــر در حــوزه کالن دادهها ســرمایهگذاری و از آن حمایــت شــود آینــده خوبی در انتظار ایــن حوزه بوده و ارزشهــای زیــادی از آن میتــوان استخراج کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.