71 سال زندان برای سارقان لوکس

Iran Newspaper - - News -

پلیــس اســکاتلندیارد 10 ســارق حرفــهای را کــه فقــط خودروهای لوکس و ســگهای گرانقیمت میدزدیدنــد بازداشــت و به 71 ســال زندانمحکومکرد. به گــزارش میرر، اعضــای این باند بیــش از 200 فقــره دزدی در سراســر نورفولک و ساســکس انجــام داده و از فــروش خودروهــای لوکــس و سگهای گرانقیمت پول کالنی به جیب زده بودند. پلیسازاعضایاینباندخودروهاییازجملهبنز،آئودی، اسلحه، جواهرات و پول نقد نیز به دست آورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.