دانشآموزاناماراتی رکورددارگینسشدند

Iran Newspaper - - News -

5445 دانشآموز اماراتی با قرار گرفتن کنار یکدیگر تصویــر یک فنجان و قوری قهوهخوری را روی زمین ساختند. بــه گــزارش خلیــج نیــوز، دانشآموزان موفق شدند با این کار جمعی دو رکورد گینس را به نام خود ثبت کنند. این دانشآموزان در مدرسه بین المللی هندی در شهر شارجه تحصیل میکنند .آنها با دقت و نظم اشکال را بوجود آوردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.