مرد بی خانمان 17 هزار دالر پیدا کرد

Iran Newspaper - - News -

مرد بیخانمان امریکایی پس از پیدا کردن بستههای پول به مبلغ 7۱ هزار دالر، آنها را به مأموران پلیس صندوق غذایی واشنگتن تحویل داد. بهگــزارش گوود نیــوز، «کوین بوت» بیخانمان گرســنه که بــرای دریافت غذا به محــل توزیع آن مراجعه کــرده بود به جای خوراکی یک پاکت قهوهای رنگ پیدا کرد. اما وقتی پاکت را باز کرد 7۱ هزار دالرپول نقد مقابل چشمانش ظاهر شد. اسکناسها ۰2 دالری و ۰۰۱ دالری بودند. کوین بالفاصله بهدنبال صاحب پولها گشت اما به خاطر پیدا نکردنش آنها را به پلیسهای حفاظتی مرکز نگهداری از بــی خانمانهــا تحویل داد. مســئول صندوق نیز تصمیم گرفت به خاطر کار درست این بیخانمان کارتهای هدیه پــول را در زمانهای متفــاوت بهعنوان پاداش و تشکر به این بیخانمان بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.