گوزنی که یک مدرسه را بر هم ریخت

Iran Newspaper - - News -

گوزن وحشی با ورود به مدرسهای در هند کالس های درس رابههمریخت. بهگزارش گوود نیوز، مســئوالن مدرســه اعــالم کردند که با دنبالکردنگوزناینحیوانرابهسمتسرویسبهداشتی بردهوبهدامانداختند. درپیاینحادثهتیمیازحیاتوحشمنطقه«بویلیگانج» وارد عمل شــده و گوزن را بــه دام انداخته و به حیات وحش بازگرداندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.