شوهر بخاطر سوءظن برادرش را کشت

Iran Newspaper - - News -

گــروه حــوادث: معصومه مرادپــور/ مرد متوهــم که گمان میبــرد همســر و بــرادرش بــا هــم رابطــه پنهانــی دارنــد برادرش را به قتل رساند. بــه گزارش خبرنــگار حوادث «ایران»، ایــن جنایت اوایل ســال 96 در پی نزاع خونین دو برادر اتفاق افتاد و مأموران پلیس پس از حضور در محل جنایت با جنازه مقتول روبهرو شدند که با یک ضربه چاقو کشته شده بود. برادر ۵۴ ساله به نام سعید خودش را عامل جنایت معرفی کرد و گفت: من برادرم را کشتم چون گمان میکردم با همسرم ارتباط پنهانی دارد. ســعید در نخســتین محاکمه که در شــعبه هشــتم برگزار شــد در دفاع از خود گفــت: من و همســرم زندگی خوبی داشــتیم و صاحــب دو فرزنــد بودیم. اما مدتی بود که به رابطه همســرم با برادر کوچکم ســوءظن داشــتم. برادرم آریا رفتارهــای عجیبی داشــت و با زنان زیــادی در ارتباط بود. او مرد شــوخی بود. گاهی برای همسرم پیامک ارسال میکرد و بارها مقابل من با همسرم شوخی کرده بود. رابطه صمیمانه آنها با هم موجب شد تا به آنها شک کنم. من حتی مدتی قبل به دادگاه رفتم و علیه همسر و برادرم شکایت کردم و خواستم تا از فرزندانم آزمایش DNA گرفته شود. با آنکه جواب آزمایش منفی بود اما من همچنان به آنها مشکوک بودم. وی در تشــریح جزئیــات جنایت گفت: آن روز به خانه بــرادرم رفته بودم تا در این باره با هم صحبت کنیم اما او بداخالقی کرد. من هم که کنترل اعصابم را از دست داده بودم با چاقو یک ضربه به او زدم. متهــم در حالــی کــه ســرش را پاییــن انداختــه بود خطــاب به قضــات دادگاه گفت:مــن وضــع مالی خوبی داشــتم و حتی ســه خانــواده فقیــر را هم تحت پوشش مالی قرار داده بودم. اما این ماجرا باعث شده بود زندگیام تباه شود و حاال با توجه به رضایت والدینمان از قضات دادگاه تقاضای بخشش دارم. در پایان جلســه دادگاه قضات وارد شور شدند و با توجه به رضایت اولیای دم این متهم را به دوســال زندان محکوم کردند اما این حکم از ســوی دادســتان مــورد پذیرش قرار نگرفت وبار دیگر متهم صبح دیروز در شــعبه دوم دادگاه کیفری به ریاست قاضی زالی محاکمه شد. در این جلسه متهم بار دیگر ضمن تشریح جنایتی که مرتکب شده بود گفت: من قصد کشــتن برادرم را نداشــتم فقط میخواستم با او حرف بزنم وبگویم که دیگر با هم رفت وآمد نداشته باشیم اما باهم درگیر شدیم ومن ناخواسته با چاقو او را کشتم و حاال بشدت پشیمانم . در پایان جلسه دادگاه قضات وارد شور شدند تا درباره متهم تصمیم بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.