تدوین لوایح چهارگانه در حمایت از حقوق زنان

Iran Newspaper - - صفحه اول - خبرنگار

4 الیحــه جدیــد در حمایــت از زنــان توســط معاونــت امور زنــان و خانواده در دســت تدوین اســت. لوایحــی که بــه گفتــه معصومه ابتــکار با رویکــرد حمایــت از حقوق زنــان و دســتیابی به شــاخصهای عدالت جنسیتی میتواند جایگاه و منزلــت اجتماعی زنــان را ارتقا دهد این لوایح پس ازبررســیهای نهایی بــزودی برای تصویب به مجلس شــورای اسالمی ارســال خواهند شد. آنطــور که ابتــکار در گفت وگــو با خبرگــزاری پانا میگویــد 4 الیحــه مذکــور دربــاره نــوع پرداخت دیه، تعیین سن کیفری، حل مسائل حوزه طالق و تعیین سن ازدواج است. معــاون رئیس جمهــوری در امور زنــان در عین حــال در تشــریح جزئیــات بیشــتر بــه خبرنــگار «ایــران» مــی گویــد بــا بیــان اینکــه 4 الیحــه در خصــوص حمایــت از حقــوق زنــان در حــال تدویــن اســت، اظهــار داشــت: یکــی از وظایــف معاونت پیگیری موضوع خألهای قانونی است، موضــوع خألهــای قانونی یــا نیازهایی کــه امروز زنــان در جامعــه دارنــد بــر اســاس مطالعات و نظرســنجیها صورت میگیــرد و در جاهایی که امــکان بازنگــری لوایــح و قوانیــن وجود داشــته باشــد، معاونــت پیگیــری کرده و بــا همفکری با مراکز دانشگاهی، حوزی و صاحبنظران لوایح را تدوین کرده و ارائه میدهد.

به گفته وی، یکی از مهمترین الیحهها، الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت است که در حال حاضر منتظر نظر نهایی قوهقضائیه هستیم تا الیحه به دولت و سپس مجلس شورای اسالمی ارســال شــود. در کنــار ایــن موضــوع موضوعــات دیگــری هم داریم که دربــاره آنها با بهرهمندی از شــورای فقهی – حقوقی با حضــور فضالی حوزه علمیه، فقها، حقوقدانان و وکال بهطور تخصصی موضوعــات مختلــف مطــرح و مورد بحــث قرار میگیرند. ابتکار با اشــاره به سلسله نشستهایی کــه اخیراً بــا همکاری مراکز دانشــگاهی و حوزوی برگزار شــده، توضیح میدهــد: یکی از لوایحی که تقریبــاً آمــاده اســت و ســند پشــتیبان آن در حال تنظیــم نهایــی اســت، موضــوع دیه اســت که در آن بــه بحــث امکان ســنجی برابــری دیــه زنان و مردان پرداخته شــده اســت. این الیحه بزودی به مجلس ارسال خواهد شد. سن کیفری و موضوع پروندههــای کیفری که به ســن نوجوانی و تعیین ســن کیفری بازمیگردد از دیگــر موضوعاتی بود که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به اهمیت آن اشاره کرد و افزود: الیحهای نیز در این حوزه در دســت اقدام داریم.

دیــروز کلیپــی از 2 کــودک کار در فضــای مجازی و شــبکههای اجتماعی منتشــر شــد که نشــان میداد یک نفر کــه در ابتدا از مأموران شــهرداری کرمان معرفی میشــود، بــه زور و با لحن بیادبانــهای از دو کــودک کار میخواهــد دوشــاخه گل نرگــس را بخورنــد. این دو کــودک کــه حدوداً ‪۸ ۹-‬ ســاله به نظر میرســیدند، با حالت معصومانــهای به او التمــاس میکنند کــه این کار را انجام ندهنــد، اما مرد بر کارش اصــرار میورزد و حتــی در جــواب یکی از بچهها که میگوید:«ســاقهاش را هم بخــورم؟»، میگوید «تا آخر بخور!» این کلیپ دیروز با واکنشهای تند کاربران اجتماعی مواجه شــد و در نهایت شهرداری کرمان را وادار کرد تا به این فیلم که انتقادات زیادی را هم متوجه مسئوالن ذی ربط کرده است، پاسخ دهد. شهرداری کرمان، درجواب این پیگیریها، اگرچه این کلیپ و محتوای آن را ســاختگی و غیر واقعی اعام نکرد، امــا در نهایــت بــار این مســئولیت را بــه دوش پیمانکار انداخت. علی ســعیدی، شــهردار منطقه 2 کرمان در این زمینه از تشــکیل کمیته ویژه برای پیگیری اصل ماجــرا و برخــورد بــا خاطیان خبــر داد و به «ایــران» گفت که نتایج ایــن کمیته را بزودی اعام خواهیم کرد. شــهردار منطقه 2 کرمان درحالی این اتفاق را ناشــی از عملکرد بد پیمانکار توصیف میکند که در اصل باید از او پرسید« پیمانکاران را چهکسیانتخابمیکند؟!»پیمانکارانقطعاًزیرنظرشهرداریفعالیتمیکنند و منتخب خود مسئوالن مدیریت شهری هستند. بنابراین غیر مستقیم شهرداری هــم در ایــن اتفاق دخالــت دارد! عاوه بر این برخی منابع غیر رســمی در کرمان معتقدند که این نوع رفتارهای آزاردهنده و غیر انسانی با کودکان کار، محدود به این کلیپ نمیشــود و پیمانکاران پیش از این هم برای اینکه محدوده خود را از تکدی گری و بزه و کودکان کار پاک کنند، دست به اقدامات مشابه زیادی زدهاند. نمونــه آن هــم انتقال کودکان به خارج از محدوده شــهری و کتــک زدن آنها بوده است. این اظهارات البته هنوز به تأیید هیچ مقام مسئولی در کرمان نرسیده است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.