لهستان؛ فراموشکار یا ناسپاس

انتقاد مقامهای کشــورمان به میزبانی لهستان از یک نشست ضد ایرانی

Iran Newspaper - - صفحه اول -

میزبانی لهســتان از یک نشســت سیاســی بــا هدف مقابله با ایران خبــری بود که وزیر خارجه امریکا در خالل ســفر جاریاش به منطقه اعالم کرد. مایک پمپئو در گفتوگو با«فاکسنیور»هدفاینکنفرانسراکهبه دعوت امریکا و در اواخر ماه آینده (۴۲ و ۵۲ بهمن)برگزارخواهدشد،دربارهخاورمیانه و با تمرکز بر سیاســتهای منطقهای ایران دانســته اســت. وزیر خارجــه امریــکا که در ســفر به چند کشور خاورمیانه بشدت علیه جمهوریاسالمیموضعگیریکردهدعوت کشورها برای شرکت در کنفرانس لهستان را بخشــی از دســتور کار ســفر منطقــهای خــود توصیــف کــرده اســت. ایــن در حالی اســت که میزبانی لهســتان بــرای برگزاری چنین نشستی آنهم در شرایطی که اغلب کشــورهای بــزرگ اروپا در مقابــل پایبندی ایــران بــه تعهداتــش در چارچــوب توافق هســتهای، میکوشند ســازوکار مالی حفظ ایــن توافــق را نهایی کننــد، بــا واکنشهای زیادی از سوی مقامهای مختلف کشورمان رو به رو شــده اســت. واکنشهایی که از یک سو به سیاستهای تقابل جویانه واشنگتن علیهایرانوازسویدیگربهنادیدهانگاشتن تاریخ مســالمتآمیز روابط دوجانبه میان ایران و لهستان از سوی مقامهای این کشور اشارهمیکند.دریکیازمهمترینواکنشها محمدجوادظریف،وزیرامورخارجهایران، ازلهستانبرایمیزبانیکنفرانسیکهامریکا میخواهد بــا محوریــت ایران برگــزار کند، انتقاد کرده است. ظریف در توئیتر نوشت: «جهتیادآوریبهمیزبان/شرکتکنندگان همایش ضدایرانی: کســانی کــه در آخرین نمایش ضدایرانی امریکا شــرکت کردند یا مردهاندیاسیاهروشدهاندیابهحاشیهرانده شدند.وایرانقویترازهمیشهاست.دولت لهستان نمیتواند این ننگ را پاک کند: در حالــی کــه ایــران، لهســتانیها را در جنــگ جهانــی دوم نجــات داد ایــن کشــور اکنون میزبــان ســیرک مذبوحانــه ایرانســتیزان شــده اســت». ظریف به همراه این توئیت عکسهایی را منتشــر کرده است که یادآور اقدام ایران در پناه دادن به لهســتانیها در جریانجنگجهانیدوماست. ■ شمخانی:قافیهراباختهاند انتقــاد دبیــر شــورای عالی امنیــت ملی به بیانیــه امریــکا و لهســتان دربــاره برگــزاری اجالســی ضد ایرانی در مــاه آینده، متوجه رویکــرد ضــد ایرانــی امریــکا بــود. علــی شــمخانی در ایــن بــاره گفت:«آدمــی کــه میگویــد تحریم با حداکثر فشــار، وقتی به همایش و کنگــره میرســد مفهومش این است که قافیه را باخته است». سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه نیز در واکنش به نشســت ضد ایرانی در لهستان با انتشار عکسی از قبرستان لهستانیها در تهران در صفحه توئیترش نوشت: «۲۹۸۱ لهستانی از ۲۴۹۱ تاکنون در قبرســتان لهستانیها در قلــب تهــران آرمیدهاند». او افــزود: «بیش از یکصــد هــزار لهســتانی پــس از آزادی از اردوگاههای کار اجباری استالین از راه ایران بازگشــتند. قبرســتانها در ایران بعــداز ۰۳ ســال قابــل جایگزینی هســتند، امــا مردم تهران ۷۷ سال است که احترام میهمانان خــود را نگــه داشــتهاند». حشــمتاهلل فالحت پیشــه، رئیــس کمیســیون امنیت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس هــم برگــزاری اجــالس ضــد ایرانی در لهســتان را جنــگ روانــی دانســت کــه میتوانــد بــه عرصه شکســت امریکاییها تبدیل شــود. فالحت پیشــه در حالی کــه توصیه میکند باید از طریق دیپلماســی عمومی با چنین اقداماتــی علیــه ایــران مقابله کــرد، تأکید داشــت کــه اجــالس لهســتان میتواند به صحنه شکســت امریکاییها تبدیل شود و موج گســتردهای از انتقادات سیاستمداران اروپایی و محافل سیاسی و رسانهای امریکا رابرمیانگیزد. ■ پمپئو:همکاریامریکاوبحرین علیهایرانادامهدارد با وجود تأکید وزیر خارجه امریکا بر اهداف ضد ایرانی کنفرانس لهســتان، یک مقام از جمله عکسهایی که ظریف در توئیتر خود منتشر کرده است، عکسی از پناهجویان لهستانی در سال ۳۴۹۱ میالدی در اردوگاهی در اصفهان اســت که اکثریت آنها کودک هســتند. ذیل این عکس نوشــته اســت که در این تاریخ ۲ هزار و ۷54 لهســتانی که ۲ هزار و ۳4 نفرشــان کودک بودند، در جریان جنگ جهانی دوم به ایران پناهنده شده بودند.ظریف همچنین سندی از وابسته نظامی سفارت بریتانیا در تهران منتشر کرده که نشان میدهد در مجموع حدود ۲۲ هزار لهستانی در جریان جنگ جهانی دوم به ایران پناه آورده بودند. عکس دیگری که وزیر خارجه ایران در توئیترش منتشــر کرده، از قبرســتان لهستانیها در تهران است. ظریف عکسی هم از یک نشست ضد ایرانی منتشر کرده که در آن بیل کلینتون، حسنی مبارک و شیمون پرز دیده می شوند.

وزارت خارجــه امریــکا بــه «بیبیســی» گفتــه انتظــار دارند نشســت لهســتان در ســطح وزیــران برگزار شــود و قرار نیســت که یک نشست ضدایرانی باشد و مسائل امنیتیخاورمیانهبهطورکلیدرآنمطرح خواهد بــود. با این حال وزیــر امور خارجه امریکاضمنتأکیدبرتمرکزاینکنفرانس بــر مقابلــه بــا ایــران از بنیامیــن نتانیاهو، نخستوزیررژیمصهیونیستیوهمچنین وزیران امــور خارجه کشــورهای عربی نیز برای شرکت در این کنفرانس بینالمللی دعــوت کرده اســت. پمپئو که در ســومین

مقصد ســفر منطقــهای خود بــه بحرین رســیده اســت با انتشــار پیامی در صفحه توئیتر خود ضمن اشــاره بــه دیدارهایش با ولیعهد عربســتان و پادشــاه بحرین بر تــداوم همکاریهای کشــورش با بحرین درخصــوص ایران اشــاره کرده و نوشــت: «همــکاری امریکا و بحرین کمــاکان رو به گســترش اســت، از همکاری درخصوص ایــران، یمــن و مقابله با تروریســم گرفته تا اســتقرار نــاوگان پنجــم دریایــی امریکا در بحریــن». او پیشــتر در ســفر بــه قاهره مهمتریــن هــدف از همــکاری امریــکا بــا

شــرکای منطقــهایاش را مقابله با نقش آفرینیمنطقهایایراناعالمکردهبود. ■ لهستانیها چهچیزیرافراموشکردهاند انتقاد وزیر خارجه ایران از لهستان به وقایع جنگ جهانــی دوم باز میگــردد که بعد از حملهگستردهآلمانوشورویبهلهستانو اشغال این کشور از سوی دو کشور مهاجم، شــوروی هزاران نفــر از لهســتانیها را آواره خارجازمرزهایاینکشورکرد.ایندرحالی بود که شــمار زیادی از لهستانیهای نجات یافته از جنــگ، بتدریج به ایران منتقل و با استقبال گرم ایرانیها مواجه شدند. ایران با کمکصلیبسرخ،اردوگاههایپناهندگان لهســتانی را ســامان داد. پناهنــدگان کــه از بنــدر انزلــی وارد ایران شــده بودنــد، اغلب در تهران و بقیه در اصفهان، اهواز و مشــهد اســکان داده شــدند. کودکانــی کــه نیازمند مراقبتهای ویــژه بودند، بهدلیل شــرایط آبوهواییبهتر،بهاصفهانانتقالیافتند. برایاسکانآنهامنازلیاختصاصدادهشد وهمچنینمدارس،مشاغلوسازمانهای فرهنگــی مخصــوص لهســتانیها ایجــاد شــد پاول کورســون خبرنگار لهســتانی، در گزارشــی در ایــن باره نوشــته اســت: «دهها هزار لهســتانی، در جایی چند هزار کیلومتر دورتر از خانه، یعنی در ایران، صاحب خانه و ســرپناه شــدند. برخی از این لهســتانیها حتی زندگی تازهای را در ایران آغاز کردند». او افزوده:«بهطــور طبیعی، کشــورهایی که چنین سرگذشت تحسینبرانگیزی دارند، روابط معاصر خود را نیز آسانتر میتوانند پایهریزیکنند.» در آن زمــان ایــران خود بــا قحطی و کمبود مواد غذایی، نابسامانی سیاسی و اقتصادی در اثر اشغال کشــور ...و مواجه بود. با وجود این ایرانیان با وجود مصائبی که داشــتند از میهمان نــوازی دریغ نکردنــد. وزیر مختار لهستان «کارل بادر» در نامهای به استاندار خراســان از ایــن رفتــار ایرانیــان چنیــن یاد میکنــد: «نیــات خیرخواهانــه جنابعالــی نســبت بــه هــم میهنــان مــن، مهاجــران لهســتانی، تأثیــر عمیقی بر من بخشــیده است. طبــق گزارشهایــی کــه بــه مــن رســیده، جنابعالــی از روی کمــال مرحمــت یــک دســتگاه عمارت بــزرگ را در اختیار اطفال یتیــم لهســتانی گذاردهاید کــه در آنجا آنها نگهــداری شــوند. مــن از صمیــم قلــب از مراحــم خیرخواهانــه و نــوع پرســتانه جنابعالی متشکرم و اطمینان میدهم که لهستانیها برای همیشه کمال امتنان را از جنابعالیخواهندداشت»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.