7 هزار میلیارد تومان اعتبار برای رفع فقر مطلق

دولت سال آینده یک میلیون شغل ایجاد میکند

Iran Newspaper - - News -

بررسی رسمی الیحه بودجه از صبح دیروز در مجلــس آغــاز شــد آنجا که کمیســیون تلفیق در اولین نشست خود میزبان رئیس ســازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر نفت بود. بنا به گفته محمود نگهبــان ســامی عضــو کمیســیون تلفیق محمدباقرنوبخترئیسسازمانبرنامهو بودجهکشور«اشتغال،کاهشفقرمطلقو مهار تورم» را سه هدف اصلی الیحه دولت دانستهاست. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیــق هــم بــا بیــان اینکــه نوبخــت درخصوص کلیات بودجه توضیحاتی ارائه داد گفت: بر اســاس این گزارش مشخص شــد کــه بودجــه دو ســقفی خواهــد بــود. براســاس درآمــد و هزینههــای پیشبینی شده در الیحه بودجه سال89 اهداف کانی دنبال میشــود، در بخش اشتغال، تمرکز دولــت در الیحه بودجه بر اشــتغالزایی در حوزهمسکناستکهدربافتهایفرسوده شهر و مســکن اجتماعی این هدف دنبال میشود. نماینده تویســرکان در مجلس با اشاره به هدف ارتقای معیشت مردم، بیان داشت:41 میلیارد دالر برای تأمین کاالهای اساســی بــا ارز 4 هــزار و 200 تومانی در نظر گرفته شده، همچنین بودجهای برای رفع فقــر مطلــق در الیحــه بودجــه پیشبینی شده است. مفتح توضیح داد: بودجه رفع فقــر مطلق به افــرادی تعلــق میگیرد که درآمــد آنها از حداقل مســتمری که کمیته امــداد امام خمینــی(ره) پرداخت میکند کمتــر اســت، در واقــع دولت به دنبــال آن است که همه اقشار برابر حداقل مستمری کمیته امداد، دریافتی داشــته باشند، برای ایــن هــدف 7 هــزار میلیــارد تومــان اعتبار دیده شــده اســت. مفتح در ادامه با اشــاره بــه صحبتهای رئیــس بانک مرکــزی در نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 89، اظهار داشت: همتی در خصوص مسائلی که بر ســر ارز در ســال 97 افتاد توضیحاتی ارائه کرد و گفت: برای شرایط ارزی در سال 98 پیشبینی صورت گرفته است.

گــزارش وزیر نفــت از شــرایط درآمد و صادرات نفت در سال 98

این نماینده مجلس ادامه داد: بیژن زنگنه وزیر نفت از شرایط درآمد و صادرات نفت در سال 98 گزارشی ارائه کرد، وزیر از میزان صــادرات و درآمــد نفتــی پیشبینیهایی را ارائــه کــرد و بیــان شــد بــا فــرض اعمال تحریمهــای اقتصادی امریکا علیــه ایران، اعــداد و ارقامــی کــه بــرای ایــن بخــش در الیحــه بودجــه پیشبینی شــده، مطابق با واقعیتهــا اســت. ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه سال 98 اظهار داشت: زنگنه در گزارش خــود به ظرفیت چاههای نفت و مصــرف داخلی پرداخــت و درخصوص قیمتنفتدربازارجهانیبراینمایندگان عضوکمیسیونتوضیحاتیارائهکرد.

بیش از یک میلیون شــغل در سال 98 ایجادمیشود

همچنین عضو کمیسیون تلفیق مجلس بــه نقــل از محمــد باقــر نوبخــت رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در نشســت روز شنبه این کمیسیون گفت: دولت در الیحه بودجه ســال 98 کل کشــور ایجاد اشــتغال بــرای یک میلیون و هفتاد و هفت هزار نفر را پیشبینی کرده اســت. فاطمــه ذوالقدر درگفتوگو بــا ایرنا با اشــاره به توضیحات نوبخــت در ایــن نشســت، گفت: بــه گفته نوبخــت، هفت هــزار میلیارد تومــان برای مبارزهبافقرعمومیشاملزنانسرپرست خانــوار و خانوادههای زیر نظر بهزیســتی و غیــره در بودجــه 98 در نظر گرفته شــده و بنا شــده که در ســال 98 بر اســاس بودجه، حقــوق مددجویان افزایــش یابد. نماینده تهــران در مجلس اظهار داشــت: نوبخت در این جلســه به تــاش دولت برای ایجاد اشــتغال اشــاره و بیان کرد که در تبصره 18 الیحه بودجه ســال 98 پیشبینی شــده که بــرای یک میلیون و هفتاد و هفت هزار نفر اشــتغال ایجاد شــود. ذوالقدر گفــت: وزیر نفت نیز در این جلسه بیان کرد که با توجه بــه این کــه در دوران تحریمها قــرار داریم، فروش نفت در الیحه بودجه ســال 98 کل کشــور کم شــده و به 1.5 یک میلیون و نیم بشــکه در روز رسیده اســت. نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلســه پیرامون نحوه و میــزان تأمین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی توضیحاتی را به نمایندگانارائهکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.