تولید گاز ایران رکورد زد

۰۰۸ میلیون مترمکعب در هر روز

Iran Newspaper - - News - عطیه لباف خبرنگار

امســال میزان تولید گاز کشور به حدود 800 میلیــون مترمکعب در روز رســیده اســت، رقمی بینظیر که معادل ۵ میلیون بشــکه نفــت خام اســت و ارزش اقتصادی بســیار باالیــی دارد. اما بخش اعظم این تولید گاز در داخــل کشــور مصــرف میشــود. از ایــن روست که ایران سومین کشور تولید کننده و پانزدهمین کشور صادر کننده گاز در جهان به شــمار میرود. اما برنامه این است که در سالهای آینده توسعه گازرسانی داخلی به پایان برســد و بعد از آن جمعآوری گازهای همراه و تأمین خوراک صنایع و صادرات در صدربرنامههایوزارتنفتوزیرمجموعه آن یعنی شــرکت ملی گاز ایران قرار بگیرد. این برنامه کمک میکند که بازار گاز ایران در جهان و قدرت چانه زنی کشور افزایش یابد.

بر اساس آمار شرکت ملی گاز تاکنون 93.6 درصــد جمعیــت کشــور از نعمت گاز برخوردارنــد کــه شــامل 97 درصــد جمعیت شــهری و 82 درصد جمعیت روســتایی اســت. بهطوری که یک هــزار و 139 شــهر مطابــق 97 درصــد جمعیت شــهری و حــدود 27 هــزار روســتا مطابق 82 درصد جمعیت روســتایی از نعمت گاز طبیعــی برخوردار شــدهاند. آنطور که گفته شــده، گازرسانی شــهری و روستایی تــا ســال 1۴00 بــه پایــان میرســد. در این راســتا ۵ هزار روســتا نیــز در دســت اقدام هســتند. ایــن درحالــی اســت کــه بهطور معمــول در هــر ســال بــا رشــد حــدود ۶ درصد نیز روبهرو میشویم. ■ آخرینوضعیتصادراتگازایران

موقعیت جغرافیایی ایــران به گونهای اســت که تــوان صــادرات گاز به کشــورهای همسایه نظیر عراق، کویت و امارات را دارا و از امکانات الزم نیز برخوردار است.

حسنمنتظرتربتی،مدیرعاملشرکت ملی گاز ایران درباره وضعیت صادرات گاز ایــران به کشــورهایی نظیر ترکیــه و عراق و همینطور روند مذاکرات با کشورهایی نظیر پاکســتان و هند میگوید: «امــروز صادرات گاز بــه عراق برای دو مقصد بغداد و بصره انجاممیشود.الزمبهذکراستکهنیازهای عراق در تابســتان بیشتر میشــود بنابراین صــادرات گاز در آن فصل شــتاب بیشــتری خواهد داشــت اما اکنون صــادرات مطابق قــرارداد جریــان دارد. در این بخش تاکنون مطالباتمــان را مطابــق ارز قــراردادی بــه یورو دریافت کردهایم اما اینکه در آینده ارز دریافتــی از عراق بر اســاس چه واحد پولی باشــد موضوعی اســت که باید مورد توافق بانــک مرکــزی ایــران و عــراق قــرار بگیرد. قرارداد صادرات گاز به بصره به تازگی آغاز شده و این قرارداد رو به توسعه است.»

ایران در قــرارداد صــادرات گاز به عراق در هر بخش متعهد شده که روزانه 20 تا 25 میلیونمترمکعبگازصادرکند.

به گزارش «ایران»، منتظر تربتی در یک نشســت خبری ادامه داد: «درباره صادرات گاز بــه ترکیه از آنجایی کــه مصرف داخلی گاز ترکیــه رو بــه افزایش اســت و همچنین ترکیه مسیر خوبی برای صادرات گاز به اروپا محسوب میشود، هر دو کشور طالب ادامه قرارداد خواهیم بود.» اما در مورد صادرات گاز به پاکســتان امــا و اگرهای زیــادی وجود دارد. معاون وزیر نفــت میگوید:« ما برای صــادرات گاز به پاکســتان آماده هســتیم و بخش زیادی از خطوط انتقال گاز به ســوی پاکســتان را نیــز احــداث کردهایــم بنابراین زیرســاختهای صادراتی ما مهیا هســتند اما در داخل کشــور پاکستان دولت و بخش خصوصــی باید بــه ایــن نتیجه برســند که آیــا میخواهند گاز را از ایــران دریافت کنند یــا خیــر؟ امیدواریم که بخــش خصوصی، سرمایهگذاری الزم برای دریافت گاز از ایران را انجام دهد اما این موضوع هنوز به شکل رسمی از سوی پاکستان مطرح نشده است. از ایــن رو بــه دنبــال قطعی شــدن شــرایط صادرات گاز به پاکستان هستیم و سیاست ما بر این اســت که امیدوار باشــیم تا بحث صادراتگازبهپاکستاننهاییشود.»منتظر تربتی درباره صادرات گاز به ارمنســتان نیز گفــت: «صــادرات گاز به این کشــور مطابق قرارداد در جریان اســت و ما امکان افزایش صادرات گاز به این کشور را داریم.» ■ بهوارداتگازنیازنداریم

اختــاف گازی ایــران و ترکمنســتان موضوع دیگری بود که معاون وزیر نفت در امــور گاز بــه توضیــح دربــاره آن پرداخت. او میگوید: «با ترکمنســتان دچار یک اختاف شدیم و مسأله را به داوری ارجاع داده و آن را پیگیریمیکنیم.درسالهایگذشتهکمبود گاز در شمال کشور سبب شد تا واردکننده گاز

ازترکمنستانباشیماماامروزاینوابستگیاز میان رفته و در فصل سرما نیز هیچ مشکلی برای تأمین گاز مناطق شمال کشور نداریم با این حال میتوانیم با ترکمنســتان به عنوان دارنده منابع گازی روابط خوبی برقرار کنیم و این روابط را نیز توسعه دهیم.»

■ خبرهاییازقیمتگاز

در جهــان قیمــت هــر مترمکعــب گاز 20 ســنت اســت و بــا یــک محاســبه ســر انگشــتی میتــوان دریافــت کــه قیمــت گاز در داخــل کشــور بســیار پاییــن اســت. در حــال حاضــر هــر متــر مکعــب گاز

80 تومــان تــا 150 تومــان بــه فــروش میرســد.اما بــا این حــال تربتــی میگوید: افزایــش گازبهــا منــوط بــه تصمیمگیــری مجلــس شــورای اســامی و دولــت اســت و شــرکت ملــی گاز برنامــهای بــرای آن ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.