نهضت تولید محتوای مناسب فرهنگی برای کودک و نوجوان

گفتوگو با سیدجمال هادیان، دبیر جشنواره کودکان آنالین درباره سیاستهای این پروژه

Iran Newspaper - - News - سعیده احسانی راد خبرنگار

وزارت ارتباطــات بتازگی جشــنوارهای را بــه نــام کــودک آنالین تــدارک دیده اســت تا به زعــم خــود، محتوایی پاک و مناســب بــرای کــودکان و نوجوانان تولیــد کنــد و خانوادههــا را تا حــدی از نگرانیهایــی که دراین بــاره دارند، رها کند. ایــن فلســفه وجودی «جشــنواره کــودک آنالیــن» اســت. اولیــن دوره «جشنواره کودک آنالین» که به همت وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات تدارک دیده شــده، جشــنوارهای است کــه هــدف خــود را ســاخت محتــوای مناســب در فضــای مجــازی بــرای کودکان و نوجوانان اعالم کرده است. جشنواره فیلم کودک آنالین در تالش اســت تا زنجیــره تولید محتــوا را برای کودکان تســهیل کند. از این روی، برای اولیــن بــار در کشــور یــک تیــم 7 نفره متخصــص ایدههایی را کــه برای تولید محتــوا در فضای مجازی بــه دبیرخانه جشــنواره رســیده اســت، بررســی میکنند. این آثار در خانه ســینما ثبت میشــود تــا از حقــوق صاحبــان آثــار صیانت شــود. الزم به یادآوری اســت که بجز بحثهای حمایتی، بیش از 200 میلیون تومان جایزه افراد منتخب در این جشنواره خواهد بود. چندی پیش اهــداف و ضرورتهــای این جشــنواره در یــک نشســت خبــری توســط دبیــر جشــنواره برای خبرنگاران و رســانهها تشریح شد و همین نشست بهانهای به دستمان داد تا در گفتوگویی با سید جمــال هادیان، دبیر این جشــنواره، به بررسی ابعاد مختلف آن بپردازیم.

■ جشنواره کودک آنالین با چه سیاستی برگزارشد؟

بــر اســاس آمارهــای معتبــر بیــش از 80 درصــد محتوایــی کــه کــودکان در فضــای مجــازی اســتفاده میکننــد متناســب با ســن و سال، ســبک زندگی و فرهنگشــان نیســت. ایــن تولیــدات عمدتــاً خارجــی هســتند و بیشــتر بــرای بزرگســاالن مناســبند. بر اســاس آمارهایــی کــه وجــود دارد، خانوادههــا تنهــا از 20 درصد محتوایــی که کودکان در فضــای مجازی میبینند، خبر دارند و کودکان در فضای مجازی رها هستند. خانوادههــا ابــزاری بــرای نظــارت بــر فرزندانشان در فضای مجازی ندارند.

در کشــورما نهادهــای زیــادی وجود دارد که وظیفهشــان تولید محتواســت: وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، وزارت آمــوزش و پــرورش، کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، ســازمان تبلیغات اسالمی، حوزه هنری سازمان تبلیغــات اســالمی و ســازمان فرهنگی و هنری شــهرداری... اینها تاکنون برای تولیــد محتــوا کار چندانــی نکردهانــد و حضورشان در تولید محتوا برای فضای مجازی بسیار کمرنگ بوده است.

گام اول شــامل انتشــار فراخــوان و جمــعآوری فیلمهای کوتــاه وایدههایی بــرای ســاخت ســریال اینترنتی بــود که چند روزی اســت به پایان رسیده. دراین مرحله هزار و 120 فیلم و ایده جمعآوری و آماده شده و گام دوم، داوری، انتخاب، حمایت و آموزش است. ■ معیار شــما برای انتخاب محتواهایی که تولید میشــود چیســت و کودکان در چه اپی میتوانند این محتواها را تماشا کنند؟

وظیفــه مــا تولیــد محتوا نیســت ما فقط در این رویداد استعدادهای تولید محتــوا را در سراســر کشــور شناســایی و حمایــت میکنیــم. حمایــت مالــی، معنــوی، تجهیزاتــی و آموزشــی تا این استعدادها به ظهور برسند وآثارشان را تولید کنند.

در حقیقت جشــنواره کودک آنالین زنجیره زیســت بوم یا اکو سیستم تولید محتــوا بــرای کــودک را اصــالح میکند که زنجیــره اول از خود کودک و نوجوان شــروع میشــود کــه چــه فیلمهایــی را دوســت دارد؟ چیزهایــی را که دوســت دارد در کجا میبیند؟ در روبیکا میبیند یــا در یوتیــوب یــا... حلقــه دوم پــدر و مادرهــا هســتند که آیــا بــر محتواهایی کــه فرزندانشــان در فضــای مجــازی اســتفاده میکنند، نظارت دارنــد یا نه. آیا اپلیکیشــنی برای نظارت بر ساعات و جاهایــی کــه فرزندانشــان فیلمهــا را میبیننــد، دارنــد؟ حلقــه ســوم، تولیدکننــدگان هســتند. اهالی فرهنگ و هنر و رســانه، فیلمسازان، نویسندگان کتاب کــودک، تصویرگران و کارگردانان و انیمیشن ســازان این حلقه را تشکیل میدهنــد. و در نهایت حلقــه چهارم را داریم که شامل سکوهای توزیع و پخش محتوا یا اه)VOD( مثل تماشا، نماشا، روبیکا، «آخرین خبر» و آپارات هستند.

در واقــع ما بهدنبــال اصالح و وصل کــردن زنجیرههــای تولید محتــوا برای کــودکان و نوجوانان هســتیم و در مورد همــه زنجیرهها کار میکنیــم. بهعنوان مثال از کودکان و نوجوانان نظر خواهی کردیــم، از وزارت ورزش و جوانــان و آموزش و پــرورش کمک گرفتیم. همه آنهــا موظف شــدند تا عید امســال اپ مخصــوص پخــش تولیــدات محتوای کودکان و نوجوانــان را ایجاد کنند که به ایــن ترتیــب 10 تــا 20 اپلیکیشــن ایجاد میشــود کــه هــر کــودک و نوجوانــی داخــل آن بــرود، میتوانــد بــر اســاس سن و عالقهاش بازی، فیلم وانیمیشن مــورد عالقــهاش را در آن ببینــد و دیگر محدودیــت اپ بــرای دیــدن محتوا در فضای مجــازی وجود نخواهد داشــت. االن چنــد تــا از ایــن اپهــا آماده شــده و تــا چند هفتــه دیگــر کامــالً راهاندازی میشود. ■ در تولیــد محتواهــا چقــدر از نظــرات ســینماگران و برنامــه ســازان کــودک و نوجوان استفاده کردهاید؟

ایــن جشــنواره بــه همــت وزارت ارتباطــات برپا شــده اســت و تمام کادر این جشنواره از مدیران علمی اجرایی، مارکتینــگ و روابــط عمومــی از افــراد دایــره فرهنگ و هنر هســتند که البته از بیــرون وزارتخانه انتخاب شــدهاند. این جشــنواره در حقیقــت نتیجه کار بخش خصوصی اســت که با حمایــت وزارت ارتباطات برگزار میشود. ■در فضــای مجــازی فیلمهــا وکارتونهایــی هســت که اگرچه شــاید قدیمــی بــه حســاب بیاینــد، ولــی هنوز هــم موردعالقه کــودکان هســتند. آیا در اپهایتان این محتواها جایی دارند؟

وظیفــه مــا ســاماندهی اپهــا در فضــای مجــازی نیســت مــا فقــط از اپهــا حمایــت میکنیــم و در کارهایشان دخالتی نداریم. آنها برای موفقیتشــان ممکن اســت فیلمهای قبلی یا فعلی را در اپشان قرار دهند. ■ انیمیشــنها و محتواهای خارجی نیز در این اپها دیده شدند؟

نه، این جشنواره اولین جشنواره وب ســری در خاورمیانه اســت مثل سریال اینترنتی که مثالً «دیرین دیرین» یکی از آنهاست؛ یعنی محتوایی که در فضای مجــازی ایجــاد شــده، تجاریســازی میشــود و بــرای تولیــد کنندگانــش اشــتغالزایی صــورت میگیــرد، بعــد مخاطبانــش کــه کــودک و نوجوانــان هســتند مــدت طوالنی از ایــن محتواها استفاده میکنند. حاال ممکن است این محتوا انیمیشن باشــد، دوربین مخفی باشــد یــا مســتند و ژانرهــای مختلــف. هدف اصلــی این جشــنواره حمایت از «وب ســری» بهعنــوان یــک ژانر جدید اســت کــه در ایــران هیــچ وقــت نبــوده است. ■ پیشبینــی شــما بــرای کامل شــدن و به نمایــش در آمدن این وب ســریها در فضای مجازی چه زمانی است؟

بیش از 400 فیلم کوتاه به جشــنواره رســیده اســت ونزدیــک 600 ایــده کــه توســط هیأت انتخاب تا اول بهمن ماه داوری میشــوند تعــدادی از فیلمهــا بهعنــوان فیلمهای منتخب مشــخص میشــوند و جوایزشــان را دریافــت میکنند وارد فضای مجازی میشــوند اگر ظرفیت داشته باشند مورد حمایت قرار میگیرند. اما در مورد وب ســریها 20 ایــده عــالوه بــر جایــزه 03میلیــون تومانــی بــرای ســاخت اولین قســمت میگیرند، اگر قســمت اولشــان موفق باشــد امکاناتــی در اختیارشــان قــرار میگیــرد و امکان اینکــه در دوفصل 22 تا 26 قســمتی ساخته شــوند برایشان هســت. ایــن جشــنواره ایدهــا را رهــا نمیکنــد، مگر تــا زمانی که بــه مرحله تجاریســازی برســند و در فضــای مجــازی و بین بچهها شــناخته شــوند. ایــن جشــنواره عنصر اصلــیاش ابتکار و خالقیــت اســت و بــا ظرفیــت بخش خصوصــی انجــام میگیــرد و وزارت ارتباطــات تنها بانــی و هماهنگکننده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.