13 میلیون مجرد و ۰۲۲ هزار مجرد قطعی در کشور

Iran Newspaper - - News -

به افرادی که از ســن تجرد قطعی عبور کرده باشــند، مجــردان قطعی میگویند و تعداد آنها در کل کشور 220 هزار نفر است. به گزارش ایسنا، علی اکبر محزون مدیرکل دفتر جمعیت نیروی کار مرکز آمار ایران و مدیرکل سابق اطاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در یک برنامه رادیویــی بــا بیان این مطلب، اظهار داشــت: طبق آخرین سرشــماری، ۹ میلیون و ۹۶۷ هــزار نفــر در ســن متعــارف ازدواج و هرگــز ازدواج نکــرده داریــم و همچنین 1 میلیون و 232 هزارنفر مجرد بدون همسر در اثر فوت همسر

یا طالق داریم. تعداد افرادی که از سن متعارف ازدواج عبور کردهاند اما هنوز به سن تجرد قطعی نرسیدند یک میلیون و 01۸ هزار نفر است. وی گفــت: بــه افرادی که از ســن تجرد قطعــی عبور کرده باشــند، مجردان قطعی میگویند و تعداد آنها در کل کشــور 220 هزار نفر اســت. 11 میلیون و 00۸ هزار نفر مجرد هرگز ازدواج نکرده در کشــور داریم که با احتســاب افراد بدون همســر در اثر فوت یا طاق، جمعیت مجردان ایران به رقم ۳1 میلیون و 2۳ هزارنفر میرسد. با احتساب افراد بدون همسر در اثر فوت یا طالق، جمعیت مجردان ایران به رقم ۳۱ میلیون و ۲۳ هزارنفر میرسد. سال ۰۹۳۱

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.