به اختالفات داخلی امریکا امید نبندیم

با امریکا درباره منطقه مذاکره نمیکنیم هزینه امنیت اروپا را نباید دیگران بدهند بخش خصوصی ایران می تواند بهترین شریک بازسازی سوریه باشد

Iran Newspaper - - صفحه اول -

مصاحبــه بــا محمدجــواد ظریــف وزیــر امورخارجه با محور تشــریح سیاستهای منطقه ای جمهوری اسالمی ایران همزمان شده بود با انتشار برخی شایعات درباره استعفای او از دولت. موضوعی که ظریــف خیلی تمایلــی برای صحبت کــردن درباره آن نداشــت. اینقدر از این شــایعات و ادعای بی اســاس شــنیده که به همین جمله بسنده میکند:«مــا هر چــه بگوییم چنیــن خبری صحت نــدارد برخیهــا اصرار دارنــد و می گویند هســت.» ظریف در این گفتوگو تأکید دارد که برخالف برخی ادعاهــا ایران به دنبــال ابرقدرتی در منطقه نیســت چرا که اساساًدوره ابرقدرتها گذشته است. او تأکید دارد کــه تهران به دنبال منطقه قــوی و همکاریهای دسته جمعی است و البته برخی قدرتهای خارجی تــالش دارنــد بــرای بعضــی کشــورهای منطقــه ما سیاســت تعیین کنند. گفتوگوی مصیب نعیمی مدیر مســئول و مختار حــداد دبیر سیاســی روزنامه الوفاق (روزنامه عربی مؤسسه ایران) با وزیر خارجه را در ادامه میخوانید.

چشمانداز روابط ایران با جهان عرب را با توجه به چالشهای موجود در منطقه از سوی برخی کشورها چگونهارزیابیمیکنید؟ ما سیاســتمان را درباره همســایگان عــرب و غیر عرب بــه صراحت مطــرح کردهایــم، آقای رئیس جمهــوری در اجالس اخیر وحدت اســالمی مبانی آن را مطــرح کردهانــد، بنــده نیــز چنــد بــار مطرح کردم. استراتژی جمهوری اسالمی بر این است که سیاســتی مبتنی بر همکاری با همســایگان داشته باشد. به نظر میرســد برخی کشــورهای عربی صرفنظر از اینکــه جمهــوری اســالمی چــه سیاســتی دنبــال میکنــد، دوســت دارند بــه دنیا بگویند که بــا ایران اختــالف دارند، متأســفانه به جای اینکه نگاهشــان بــرای به دســت آوردن امنیــت و آرامش بــه درون باشــد، نگاهشــان به بیرون اســت، لذا فکر میکنند از طریــق اعالم مخالفــت با ایران خودشــان را نزد کشــورهای بزرگ عزیزتر میکنند و این باعث شده اســت که در واقع سیاست شکســت خوردهای را در طول 40 ســال گذشــته دنبــال کنند و بــه رغم بارها ناکامی باز هم همین روش را دنبال میکنند. امــا سیاســتی کــه مــا در قبــال جهــان عــرب دنبال میکنیم، مبتنی بر منافع و اصول اســت و سیاست ما سیاست واکنشی نیست، ایران خیلی بزرگتر از آن اســت که نســبت به چند کشــور کوچک واکنش نشــان دهــد، لذا به خاطر اینکه چند کشــور کوچک در ایــن منطقــه یا حتی چند حاکــم در این منطقه هســتند که دوســت دارند در منطقه ما تنش باشد، ایــن باعث نمیشــود کــه ما سیاســت خودمــان را عوض کنیم، سیاستمان را به عنوان قدرت بزرگ این منطقه خودمان تعیین میکنیم و سیاســت ما براســاس منافع ملی ما تعیین شــده و نه براساس واکنشهای دیگران.

برخــی ادعا دارند که ایران سیاســت ابرقدرتی در منطقه را دنبال میکند. دوران ابرقدرتــی تمــام شــده اســت، هیــچ کــس نمیتوانــد ابرقــدرت چــه در منطقه و چــه در دنیا باشــد، البتــه بعضیها کشــورهای بزرگی هســتند، چیــن یک کشــور بزرگــی در دنیــا اســت و تأثیرگذار اســت، امریــکا یک کشــور تأثیرگــذار اســت البته به نظر ما تأثیراتش مخرب اســت چون سیاستهای مخربــی دارد، امــا کســی نمیتوانــد بگویــد امریکا در دنیــا بــی تأثیر اســت، ایــران نیز کشــوری بزرگ در منطقــه اســت و قدرتمنــد اســت، امــا اینکــه ما بــه دنبــال این هســتیم که ایــن قــدرت واقعیمان را تبدیــل بــه هژمونــی در منطقــه کنیم، ایــن طور نیست، داخل کشــور ما بعضیها مفاهیم را با هم مخلوط میکنند، ما در ســند چشــمانداز گفتیم که ایران باید در چه حوزههای در یک چشمانداز کشور برتر باشــد، اما ما در این سند یا آن سند نگفتیم که میخواهیم قدرت هژمون در این منطقه باشــیم، در قانــون اساســیمان کــه باالتریــن ســند ملــی ما اســت اگــر بــه آن توجــه کنیــم نفــی ســلطهگری و سلطهپذیری هر دو را با یکدیگر آورده است، یعنی همانقدر که ما آمادگی نداریم بپذیریم امریکاییها بر ما سلطه داشته باشند به همان اندازه ما اعتقاد نداریــم که باید بر دیگران ســلطه داشــته باشــیم، اصــوالً اعتقاد داریم نظام ســلطه نظــام ناپایداری اســت و نظامی که مبتنی بر سلطه و تحمیل باشد در هر جایی و حتی در داخل یک خانواده اگر نظام بــه جای اینکه مبتنی بر روابط تفاهم باشــد مبتنی بر ســلطه باشد ناپایدار میشود، راجع به زن و مرد هم خداوند میفرماید: لتسکنوا الیها، یعنی مبنای زندگی حتی در یک محیــط کوچک خانوادگی هم ایجاد آرامش است به جای ایجاد قوه قاهره.

اخیراًدبیر شورای عالی امنیت ملی از درخواست امریکاییها برای گفتوگو با ایران خبر داده است. مختصات این درخواستها چگونه است؟ امریکاییهــا در موضوعات مختلف حســب منافع خودشان از این پیشنهادات میدهند و خیلی از این پیشنهادات تبلیغاتی است، امریکاییها در دولت آقای اوباما خیلی تمایل داشــتند کــه با ما در مورد منطقه صحبت کنند و آن زمان این تمایلشــان را خیلــی مخفی نمیکردند و علنــی بیان میکردند، در دولت ترامپ هم همین طور بوده است. مــا همیشــه معتقــد بودیــم کــه گفتوگــو دربــاره منطقه باید بین کشورهای منطقه باشد نه با بیرون منطقه و اعتقاد داشتیم که نمیشود دیگران برای منطقــه تصمیــم بگیرنــد و ایــن اعتقــاد را دربــاره منطقه شــامات داریم، درباره عراق داریم و درباره افغانستان نیز همین اعتقاد را داریم، ما معتقدیم که مردم افغانستان باید راجع به آینده افغانستان تصمیــم بگیرنــد، نمیشــود یــک امریکایــی بــه اینجــا بیاید و بگوید من حــاال تصمیم میگیرم که افغانســتان آیندهاش چطور باشــد، همان طور که یک ایرانی نیز نمی تواند چنین تصمیمی را بگیرد، مردم افغانستان باید تصمیم بگیرند. در مورد سوریه حرف ما از اول چه بود؟ طرح چهار مادهای ایران برای صلح ســوریه درست هفتههای بعــد از آغــاز مســئولیت آقــای روحانــی در دولــت یازدهم اعالم شد، حرفی که ما آن وقت میزدیم، این بود که باید آتشبس باشــد و مردم سوریه باید بــا هم گفتوگــو بکنند و نتیجهاش بایــد انتخابات باشــد، یک گروهی میگفتند پس آقای بشــار اســد چه میشــود؟ مــا میگفتیم که موضوع آقای اســد به شــما ربطی ندارد و به ما هم ربطی ندارد مردم ســوریه باید تصمیم بگیرند؛ راجع به عراق و یمن گفتیم مردم این دو کشور باید تصمیم بگیرند، این بحث ما است. لذا وقتی امریکاییها به ما پیشنهاد میدهند که بیاییم ما و شما درباره منطقه صحبت کنیم به آنها میگوییم به شما چه ربطی دارد حاال ما در منطقه هستیم شما که در منطقه نیستید. مــا بــا مــردم منطقــه همیشــه آمــاده هســتیم کــه صحبــت کنیــم و ایــن پیشــنهادهای امریکاییهــا را بیشــتر پیشــنهادهای تبلیغاتــی میدانیــم یــا پیشــنهاداتی میدانیــم کــه بــه صالح ایــن منطقه نیست و تا به حال دیدهایم که هیچکس نتوانسته از قبل همکاری با امریکا برای این منطقه منافعی را داشته باشد. کشورهای عربی بیش از همه دیدهاند کــه همکاری بــا امریکا نه برای خودشــان و نه برای منطقه امنیت آورده است.

ممکن اســت یک روز این چالش با امریکا تبدیل به یک جنگ یا درگیری شود؟ مــا دنبــال درگیــری و جنــگ و تنــش نیســتیم، امریکاییهــا و برخــی دولتهــا در منطقــه مــا سیاســتهای تنــش آفرینــی را دنبــال کردهانــد، امریکاییهــا به ما پیغام میدهنــد که میخواهیم با شــما گفتوگو کنیم، امریکاییها که در گفتوگو بــا مــا بودند یعنی تا اســفندماه گذشــته که آخرین جلســه کمیســیون مشــترک برجام با حضور ایران و امریــکا بــود معاونیــن دو وزارت خارجــه بــا هــم گفتوگــو کردنــد، لــذا آنهــا بودنــد کــه از گفتوگو خارج شــدند، بنابرایــن ما نه دنبال تنش هســتیم و نــه درگیــری و جنــگ. همانطور کــه رهبر معظم انقــالب اســالمی فرمودند جنگی صــورت نخواهد گرفت مگر اینکه گروهی بخواهند دیوانگی بکنند یا تلهای برای خودشان یا همپیمانانشان در منطقه ایجاد کنند.

بله، رژیم صهیونیســتی همواره معتقد بوده است کــه باید دشــمن جدیــدی را درســت کند تــا بتواند افــکار عمومی جهان عرب را از واقعیات و جنایات اسرائیل علیه فلســطینیها منحرف کند و بعضی افراد در جهان عرب هســتند که بــه عنوان کارگران بی جیره و مواجب اسرائیل عمل میکنند. خیلی برای من جالب بود چند وقت پیش من یک توئیتی کردم علیه امریکا و اســرائیل، یکی از وزرای خارجه همســایه و آن هم به یک شــکل خیلی غیر تخصصــی جــواب داد، چــرا باید یک وزیــر خارجه منطقه ما فکر بکند که سخنگوی رژیم صهیونیستی بایــد باشــد، مگــر ایــن رژیم صهیونیســتی نیســت کــه بــرادران عــرب شــما را ســرکوب میکنــد، آنها مگر عرب نیســتند مگر برادران شــما نیستند، پس چرا به رژیم صهیونیســتی بیشــتر اظهار احســاس تعلــق خاطــر میکنیــد و خودتان را ســخنگوی آن رژیــم میکنیــد، واقعــاً ایــن ضایعــه بزرگی اســت بــرای جهــان اســالم که یــک گروهــی اجــازه دادند به صهیونیســتها که برایشــان سیاســت و اهداف تعییــن کنند، ما بــاز هم میگوییــم و اعتقاد داریم کــه آینده ایــن منطقــه در اختیار مردم آن اســت و آنهایــی کــه دخالــت کردنــد و تــالش کردنــد جای مــردم منطقــه را بگیرنــد، برایشــان تصمیمگیری کننــد به طور مرتب در صحنــه واقعی و میدان این منطقه باختهاند، هفت ســال پیش جنگی را علیه مردم سوریه تحمیل کردند و گفتند که ما پایان ماه رمضان در مســجد اموی دمشــق نماز میخوانیم، هفت ســال گذشــته اســت و این همه مردم سوریه را کشــتهاید و آواره کردهایــد و االن داریــد تــک تک بــه ســوریه بــاز میگردیــد و ســفارتهایتان را بــاز میکنید، نه تنها نتوانســتید حکومت را برکنار کنید بلکه سرشکســته دارید برمیگردیــد. این به خاطر این اســت کــه امیدتان به خارجیها اســت و خیال میکنیــد که اگــر امریکا یــا اروپا یک چیــزی را اراده کردند عملی میشود، قرآن مگر نمیخوانید، تنها کســی که اراده میکند و عملی میشــود خدا است و اگــر بعد خدا کســی بتوانــد ایــن کار را بکند مردم هستند نه امریکا و اروپا که شما اینقدر فکر کردهاید چــون توانســتید آنهــا را راضــی کنیــد علیــه دولت سوریه با شــما متحد شوند میتوانید دولت سوریه را ســرنگون کنید، مــن نمیدانم چند بــار برخی از این همســایگان ما میخواهند از یک سوراخ گزیده شوند و باز هم بروند سراغ همان سوراخ.

ما هر چه بگوییم خبر اســتعفا صحت نــدارد برخیها اصرار دارند و می گویند هست نیم نگاه مردم سوریه درباره بشار اسد تصمیم بگیرند سفر نتانیاهو به عمان را قبول نداشتیم افکار عمومی وقتی مردم یمن سالخی می شدند کجا بودند؟ جنگ یمن و سوریه پیروزی نظامی ندارد روابطی به این خوبی با همسایگان نداشتیم

در ایــن موضوع صهیونیســتها نقــش زیادی در ایجاد شکاف دارند.

آیــا ایــران بــرای حــل بحــران یمــن تالشهای سیاسی داشته است، در این باره توضیح میدهید؟

یمــن فاجعــهای اســت مثــل فاجعــه ســوریه، وقتی کــه بحران یمن شــروع شد و االن تقریباً چهار سال است که از شروع جنگ میگذرد، ما پیشنهاد یک طرح چهار مادهای دادیم برای یمن: آتشبــس فــوری، ارســال کمکهــای انســان دوســتانه، گفتوگــوی یمنییمنــی و ایجــاد یــک حکومــت فراگیــر در یمن که با همســایگانش نیز رابطه خوبی داشــته باشد، گفتند که ما ظرف ســه هفتــه میتوانیم یمن را شکســت نظامــی بدهیــم و ایــن پیشــنهاد ما را نپذیرفتنــد، االن چهــار ســال گذشــته اســت میلیاردهــا دالر در یمــن هزینه کردنــد، چــه شــد غیــر از ایجــاد نفرت ایجــاد بزرگتریــن فاجعــه انســانی و متأســفانه دنیا نســبت به ایــن فاجعه یــا بــی توجه و بــی تفاوت بــود یا حتی قربانیان را مورد هدف قرار میداد و از متجاوز حمایت میکرد. تحــوالت ایــن چنــد وقــت اخیــر و ســاخی کــه در کنســولگری عربســتان در اســتانبول صــورت گرفــت باعــث شــد که افکار عمومی در اروپا و امریکا فشــار ایجاد کننــد، آنچه که بــرای من ســؤال اســت، این اســت که ایــن افکار عمومی وقتی که مردم یمن ســاخی میشــدند کجــا بودند، حتماً ســاخی یــک خبرنگار در ترکیــه کاماً غیرقابل قبــول اســت و باید محکوم بشــود، اما االن یــک میلیون نفــر در یمن دارند از وبــا میمیرند چرا ایــن برای دنیا مهم نبــود کــه بایــد سرنوشــت آن خبرنگار مــردم را متوجــه وضعیــت یمــن کنــد، این بــرای دســتگاههای خبری و رســانهها یک ســؤال بــزرگ اســت که کجا بودند در چهار ســال گذشته؟ چرا ســکوت کردند؟ چرا جنایتــکاران را به عنــوان اصاحطلبــان منطقه معرفی کردنــد و از آنهــا حمایــت کردنــد؟ اگر یادشــان رفته که چه ســرمقالههایی را به نفــع بعضیها نوشــتند، میتوانیم ســرمقالههای خودشــان را نشانشان دهیم، یکدفعه چه شد؟ ایــران از روز اول واقعیات را دید گفت جنــگ یمــن ،جنــگ ســوریه پیــروزی نظامــی ندارد بایــد از طریق گفت و گو حل شــود، خیــال کردند با فضاســازی علیه ایران میتوانند واقعیات منطقه ما را عوض کنند ولی دیدند که اشــتباه میکنند. حمایــت از مــردم یمــن یکــی از محورهــای عمــده در برنامههــای مــا بوده است، آقای دکتر روحانی چند روز پس از فاجعه شــروع حمات به یمن در ســفر آقــای رجــب طیــب اردوغان به ایران پیشــنهاد طــرح چهار مادهای را مطــرح کردنــد و از همــان زمــان ما در همــه ماقاتهایمــان موضــوع وضعیــت مــردم یمــن و ضــرورت حمایــت از آنهــا و ضــرورت پایــان دادن بــه جنــگ را مطــرح کردهایــم، ما نخواســتیم کســی وارد جنــگ علیه عربســتان بشــود بلکه خواســتهایم که از توانایــی سیاسیشــان بــرای پایــان جنــگ اســتفاده کننــد و از اینکــه ادعــا میکنیــد اگر یک هفتــه حمایتتان را از عربســتان برداریــد فارســی صحبت میکننــد ما کــه قبول نداریــم چون که ما تاش نداریم که کسی را وادار کنیم فارسی صحبت کند. اما اگر ایــن اعتقاد را واقعاً دارید، پس بدانیــد که چهار ســال مســئول کشــتار در یمــن شــما هســتید چون اگر شــما حمایــت خودتــان را برداشــته بودیــد

و فشــار آورده بودیــد، اکنــون در یمــن جنگ نبود. گفته میشــود در روابط مــا با ترکیه یک پارادوکس وجود دارد، چرا که در برخی از مســائل بیــن مــا و ترکیــه اختالفاتی اســت ولی با این حال روابط سیاسیاقتصــادی مــا آســیب ندیــده اســت، برخی آن را هوشــمندی ایران میدانند و برخی دیگر مســائل پشت پرده، دلیل آن چیست؟ مسائل پشــت پردهای نیست، کشورها علی القاعده در همه مســائل اشتراک نظــر ندارنــد، ایــن حکمت مســئولین کشــورها اســت کــه بتواننــد اختــاف نظرهایشــان را مدیریــت بکنند، حتماً مــا در این منطقــه نقاط اشــتراکمان خیلــی بیشــتر از نقــاط اختافمــان است. ما مشــکلی کــه بــا برخی همســایگان عربمــان در جنــوب خلیــج فــارس داریــم، ایــن اســت کــه بر اســاس یک تصــور غلــط از واقعیــات دنیــا فکــر میکننــد اوالً کــه امریــکا و غــرب همه دنیــا اســت و اگــر بتواننــد دل امریکا و غــرب را به دســت بیاورنــد، میتوانند به هر جایی که بخواهند، برســند و فکر میکنند که مســیر به دست آوردن دل امریــکا و غــرب این اســت که بــا ایران مخالفــت کنند، برای همین اســت که نمیتواننــد به نتیجه برســند، آنها نیز تا جایــی کــه بتواننــد از اینها اســتفاده میکننــد و وقتــی کــه نیازشــان تمــام شــد میگذارندشــان کنــار، کمــا اینکه بارها ایــن واقعیت را دیدهاند و عبرت نمیگیرند. برخــی میگویند کــه ائتــالف همکاری ایــران و روســیه و ترکیــه بعــد از پایــان بحــران ســوریه در موضــوع بازســازی این کشور و در مســائل بعدی مرتبط به چالش کشــیده میشــود، نظر شــما در این باره چیســت و چقدر بعــد از پایان بحــران ایــن همــکاری پا برجــا خواهد ماند؟ باالخــره کشــورها ممکن اســت با هم اختــاف داشــته باشــند، امــا الزامــاً موضــع یکســان نداریــم و منافعمــان صد درصــد یکســان نیســت، امــا ایــن روش متمدنانــه را یــاد گرفتهایــم کــه مســائل را از طریــق گفتوگــو حتــی اگــر قابل حــل نباشــد، مدیریت کنیم. مــن فکــر میکنــم همیــن روش را ســایر کشــورهای منطقــه نیــز انتخاب کننــد یعنــی اول بپذیرنــد راه حــل در بیــرون منطقه نیســت، بیاینــد همین جا مشکلشــان را حل بکننــد و خیلی سریع به نتیجه میرسند، یعنی مانند همیــن مدلی که مــا با روســیه و ترکیه انجــام دادهایــم با کشــورهای حاشــیه جنوبــی خلیج فارس هــم قابل انجام

است. در مرحلــه بازســازی ســوریه حضــور بخش خصوصــی ایــران در پروژههای مرتبط چگونه خواهد بود؟ اگر قرار باشــد ســوریه بازســازی بشــود و خواهــد شــد، ایــن از طریــق خــود مــردم ســوریه خواهــد بــود و بخــش خصوصــی ایــران و ســایر کشــورها نیز مشــارکت خواهنــد کــرد؛ اگــر منتظــر غــرب بنشــینند و اینکه غــرب بخواهد ســوریه را بازســازی کند، ضمــن اینکه غــرب تعهــد دارد بــه ایــن کار یعنــی ایــن وظیفه آنها اســت چــون غربیها ســوریه را خراب کردند، آن کشورهایی که پول دادند به تروریســتها و از آنها حمایــت کردنــد باید خســارت بدهند و جــواب دهنــد، مــن به تجربــه دیدم که منتظر غرب شــدن برای بازســازی به جایی نمیرســد، شــما همه شرایط اطــراف مــا را ببینید، کجا غــرب آمده برای کسی بازسازی کرده است، حرف زیــاد میزننــد امــا عملــی مــا ندیدیم و بایــد متکــی باشــند بــر خودشــان، لــذا مــا اعتقــاد داریــم کــه در آینــده برای بازســازی ســوریه و عــراق بخش خصوصی جمهوری اسامی میتواند بهترین همکار و شریک مردم و دولت سوریه و عراق باشد. هزینههای باالســری بخش خصوصی مــا کمتــر اســت و هــم تــوان رقابتــش بیشــتر اســت و هــم تعهــدش بیشــتر اســت، خیلی از این غربیها که آمدند برای بازســازی در مناطــق همجوار ما هزینــهای کــه بــرای امنیت خودشــان کردنــد دههــا برابر هزینهای بــود برای بازســازی که اگر هزینهای کرده باشند. دوستی داشــتیم که میگفت این مثل ایــن اســت که شــما در یک رســتورانی گارســون بیاوریــد و این گارســونها نیز خودشــان مشغول بشــوند به سرو غذا برای یکدیگر به جای اینکه به مشتری غذا بدهند، اینها بیشــتر مشــغول غذا دادن بــه خودشــان هســتند و از اینهــا تاکنــون خیــری بــه منطقه ما نرســیده است. ایران چه راهبردی در قبال همسایگان و گســترش روابط با آنان دارد؟ به عنوان مثال ایران روابط خوبی با کشــورهایی مثل عمان و عراق و کویت و قطر دارد. مــا اعــام کردهایــم کــه اولویتمــان همسایگانمان هستند، یک راهبردی را پیشــنهاد کردهایــم بــه نام سیاســت همســایگی کــه اعتقــاد داریم مــا باید یــک همســایگی قوی داشــته باشــیم، یعنــی امنیــت در ایــن منطقــه بــدون امنیــت در کل منطقــه بــه دســت نمیآیــد، یعنــی تــک تــک کشــورها نمیتواننــد امن باشــند وقتــی منطقه ناامــن اســت، کشــورها نمیتواننــد

پیشرفت اقتصادی داشته باشند وقتی منطقه دچار بحران است. یــک نکته دیگــری هم که در سیاســت همســایگی مهــم اســت، آن اســت که اگر ما میخواهیم واقعاً یک سیاســت همســایگی داشــته باشــیم، بایــد یک عامل را در نظر بگیریم و آن این است که رابطه ما و رفتار ما با همسایگانمان باید بیشتر از دیگران باشد، نمیگوییم مــا بــا دیگــران نبایــد رابطــه داشــته باشــیم، امــا میــزان ارتباطاتــی کــه هر کــدام از ما با کشــورهای همســایهاش دارد باید بیشــتر از دیگر کشورها باشد. البتــه هر رابطه دو طــرف دارد، ولی ما دستمان را دراز میکنیم برای رابطه بــا همــه همســایگان، بــرای مــا هیــچ اســتثنائی وجــود نــدارد بــرای ما همه همسایگان مهم هستند. االن مــا بهتریــن روابط را بــا بعضی از همســایگان داریــم، بــا عمــان روابــط بســیار خوبــی داریــم، این بــدان معنا نیســت کــه مــا بــا همــه سیاســتهای عمان موافقیم، سفر نتانیاهو به عمان را مــا قبــول نداشــتیم و بــه دوســتان عمانیمــان هم گفتیم، ولی این دلیل نمیشود که روابطمان با عمان خوب نباشــد. روابط ما با قطــر خیلی خوب اســت، اما سیاستهای قطر در سوریه را قبــول نداشــتیم، ولــی میتوانیــم رابطه خوبی داشــته باشیم، ما اعتقاد نداریم یک کشــوری بتوانــد در منطقه ما زورگویی کند و بیاید کشورهای دیگر را محاصــره بکند، و ما در این موضوع با قطر همکاری کردیم. بــا کویت به همین ترتیب، با عراق نیز مــا همین طــور، ما بــا عــراق تبادالت اقتصــادی باالیــی داریــم و روابــط سیاســی در ســطح باالیــی داریــم، بــا افغانســتان نیز ما روابط بســیار خوبی داریــم و اعتقــاد داریــم کــه مــردم و دولــت افغانســتان بایــد مبنــای همه روابــط باشــند و بــه همیــن شــکل هم عمــل میکنیــم، حتــی در مذاکــرات مــا با طالبــان قبل و بعــد از مذاکرات، دولــت افغانســتان را در جریــان قــرار دادیــم چــون اعتقــاد داریــم دولــت افغانســتان بایــد مبنــای پــروژه صلح باشــد، ایــن سیاســت مــا اســت، حــاال برخــی از کشــورها در ایــن موضــوع عقبماندهاند. ما امروز رابطهای که با روسیه داریم، با ترکیه داریم، رابطهای کــه با پاکســتان داریــم شــاید در تاریخ چنــد دهه گذشــته مــا روابطی بــه این خوبی با این همسایگانمان نداشتیم. امریکاییهــا مدعی شــدهاند که فروش نفــت ایران را بــه صفر خواهند رســاند اما گویا در عمل این پروژه جواب نداده است؛ علت چیست؟ این نشــانه این اســت کــه امریکاییها

نمیتواننــد کاری کننــد، ایــن را مــا میدانســتیم، برخــی همســایگان مــا بایــد ایــن را بفهمنــد کــه اراده امریــکا محقــق نمیشــود، ایــن در واقــع واقعیات دنیا اســت، دنیا عوض شده، ما باید ســرمان را از یک الک 50 ساله گذشــته بیرون بیاوریم و شرایط امروز را ببینیــم، بــرای ما کاماً روشــن بود و آقای رئیــس جمهوری هــم به همین دلیــل گفــت کــه امریــکا هیــچ وقــت نخواهــد توانســت فروش نفــت ایران را بــه صفــر برســاند، به خاطــر این که مــا واقعیات دنیای امــروز را میبینیم و خوب اســت کــه همه ایــن واقعیات را ببینند. اروپاییهــا در عمل به وعدههایشــان تا چقدر جدی هستند؟ اروپاییهــا دوســت دارنــد اقداماتی را انجــام دهنــد بــدون اینکــه هزینــهای را پرداخــت کننــد، اروپا بایــد تصمیم بگیــرد که آیــا میخواهد بــرای امنیت خودش هزینهای بکند؟ و مهمتر از آن آیــا میخواهد بــرای آینده و اســتقال خــودش هزینهای کنــد؟ آیــا اروپا این آمادگــی را دارد کــه فــردا امریکاییها بیاینــد و به آنها بگوینــد که چرا گازتان را از روسیه تأمین میکنید؟ چرا روابط تجاریتــان با چین این مقدار اســت؟ اگــر ایــن آمادگــی را ندارنــد، بایــد این آمادگــی را داشــته باشــند کــه هزینــه بدهند. ما دیدهایم که اروپاییها موضعگیری سیاســی خــوب اتخــاذ میکننــد، امــا وقتــی میرســد بــه پــای اینکــه بــرای ایــن موضعگیری سیاسیشــان هزینه بدهنــد خیلی ماحظــه میکنند، آنها باید بدانند که همه هزینه برای امنیت آنها را دیگران نخواهند داد، اروپاییها ممکــن اســت بــه سیاســت بزرگوارانه ایــران در خیلــی از حوزههــا توجهــی نکــرده باشــند امــا آنهــا نمیتواننــد و نبایــد تصــور کنند که تمــام هزینهها را ایــران میدهــد، برجــام فقــط یکــی از آن حوزههــا اســت، بســیار حوزههــای دیگــری هم وجــود دارد کــه اروپاییها باید به این واقعیت برسند. اختــالف ترامپ با کنگــره چقدر جدی است؟ اختافــات در داخــل امریــکا جــدی اســت، اختافــات بین آقــای ترامپ و کنگــره امریــکا جــدی اســت بــه خاطر اینکــه آقــای ترامپ یک نــوع جدیدی از زمامــداری را دارد در امریــکا تجربه میکند، اما اینکــه ما به این اختافات امیــد ببندیــم کــه از طریــق اختافات داخلــی امریــکا مشــکاتمان را حــل بکنیــم ایــن هــم از ایــن تفکــر ناشــی میشــود که مــا همه چیــز را در امریکا ببینیــم، یعنــی حتــی بــرای حــل مشکلمان امیدوار شویم که در امریکا با یکدیگر اختاف پیدا بکنند تا مشکل ما حل بشــود. ما واقعاً باید نگاهمان را عــوض کنیــم، من بارهــا گفتــهام نگاه غرب ســتیز و غرب شیفته در یک چیز مشــترکند و آن این اســت کــه غرب یا امریکا را همه دنیا میدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.