روحانی امروز به گلستان میرود

Iran Newspaper - - News -

رئیــس جمهــوری امــروز دوشــنبه بــرای دیــدار با مردم اســتان گلســتان و بررســی نیازمندیهــا و رونــد اجرای طرحهــا و پروژههــا در مســیر تحقــق توســعه همــه جانبــه و پایــدار، عــازم این اســتان میشــود. بهگزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری، حجتاالســالم والمســلمین حســن روحانــی را در ایــن ســفر دو روزه، تعدادی از معاونین رئیس جمهوری و وزیران کابینه همراهی میکنند.

در جریــان ســفر رئیــس جمهوری به اســتان گلستان مهمترین برنامهها و طرحهــای مرتبط با توســعه اســتان گلســتان از جملــه در حوزههــای بهداشــت و درمان، کشــاورزی، حمل و نقــل، مدیریــت منابــع آب، انــرژی، گردشــگری، محیــط زیســت، عمــران شــهری و روســتایی، ورزش، آمــوزش عالــی، آمــوزش و پــرورش، صنایــع و همچنین سرمایهگذاری بخش دولتی و خصوصــی تشــریح میشــود.رئیس جمهوری در نخســتین مرحله از سفر خود به اســتان گلســتان، وارد فرودگاه کاللــه خواهــد شــد و پــس از دیــدار و ســخنرانی در جمع مردم شریف گنبد کاووس، عازم گرگان میشود.

یــک روز پیــش از ســفر رئیــس جمهــوری، محمــود واعظــی، رئیــس دفتــر رئیسجمهــوری وارد اســتان گلســتان شــد و با آیت اهلل نورمفیدی، نماینــده ولی فقیــه در اســتان دیدار و گفت و گو کرد.

بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری، وی همچنیــن در فــرودگاه گــرگان بــه خبرنــگاران گفــت کــه در جریــان ســفر اســتانی به استان گلســتان ضمن بررسی و ایجاد هماهنگیهــای ضــروری در رونــد تکمیــل پروژههای ســفر قبلــی کاروان تدبیــر و امیــد، بــرای نیازمندیهــا و مطالبــات جدیــد اســتان نیــز تصمیمگیری خواهد شد.

وی اضافــه کــرد: در جریــان ایــن ســفر پروژههــای اساســی و مهمــی در راســتای افزایــش اشــتغال در ســطح اســتان گلستان و تقویت زنجیره تولید در اســتان بــه تصویب خواهد رســید و برای ایــن منظور اعتبــار قابل توجهی نیز اختصاص خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.