سی اف تی هم به مجمع تشخیص میرود

Iran Newspaper - - News - خـــــبر

دیــروز لعیــا جنیــدی از پایان جلســات ســهجانبه خود با ظریف و کدخدایی خبــر داد و گفــت: در نهایــت الیحــه CFT به مجمــع میرود. همزمان ســخنگوی شــورای نگهبــان نیــز گفتــه اســت: از ۲۲ مــورد ایــراد شــورای نگهبــان 3 مورد رفع و بقیــه ایرادات بــر قــوت خــود باقــی اســت. الیحــه CFT از ســوی شــورای نگهبــان بــا ۲۲ ایــراد مختلف مواجــه شــده اســت و تاکنون این شــورا دو بار بــر ایــرادات خــود تأکید کــرده. ایــن در حالی اســت که مجلس هم در سوی دیگر ماجرا بر موضع خود تأکید دارد. دیــروز لعیــا جنیــدی معــاون حقوقــی رئیس جمهوری در گفتوگو با خبرگزاری تســنیم، از پایان جلســات ســهجانبه خود بــا محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و عباسعلی کدخدایی ســخنگوی شــورای نگهبــان خبــر داد و گفت: ایــن جلســات در راســتای حفظ منافــع ملی و رفــع دغدغههای موجــود در زمینــه CFT بود که بههرحــال به پایان رســید. وی افزود: ما در این جلســات ســعی کردیم با شــورای نگهبان تعاملی برای ســؤالهای صورتگرفته داشته باشــیم امــا در نهایــت آنهــا دو، ســه مــورد را پذیرفتنــد و بقیه را رد کردنــد و حاال اگر بهروی آن اصــرار شــود ایــن الیحه به مجمــع خواهد رفــت. معــاون حقوقــی رئیسجمهــوری خاطرنشــان کــرد: فعالً در جلســه آتی مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام موضــوع پالرمــو در دســتور کار خواهــد بــود و فکــر میکنــم CFT پــس از پالرمــو در دســتور کار مجمــع قــرار بگیــرد. همزمــان عباســعلی کدخدایی، ســخنگوی شــورای نگهبان نیز در گفت و گو با «خبرانالیــن» دربــاره ایــن جلســه با اشــاره به اینکــه هفته گذشــته بنا بــه دعوت کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی در جلسه این کمیســیون حضور یافتم، توضیــح داد: در این جلســه صحبتهایی درباره ایرادات رفع شده و ایرادت باقی مانده مطرح شــد که در نهایت اعضای کمیسیون بر نظر خود اصرار کردند.در حالی ارجاع الیحه CFT به مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام قطعی بــه نظر میرســد که ایــن نهاد در روزهای آینــده باید الیحه پالرمو، یکی دیگــر از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF را نیز بررســی و درباره آن اعــالم نظر کند. این در شرایطی است که مهلت داده شده به ایران از ســوی FATF برای تعیین تکلیف این لوایح و تثبیت خروج از لیست کشورهای غیر همکار این کارگروه تا ۷۲ بهمنماه است. حشمتاهلل فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفته قبل پیشبینی کرده بود که تکلیف این لوایح تا یک ماه دیگر، یعنی پیش از زمان اتمام مهلت ایران روشــن خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.