کاردار لهستان در اعتراض به نشست ضد ایرانی احضار شد

Iran Newspaper - - News -

وزارت خارجــه ایــران صبــح دیــروز کاردار لهســتان در تهــران را در اعتراض به طرح برگزاری اجالسی بینالمللی با موضوع ایران احضار کرد.

بــه گــزارش ایرنــا، رئیــس اداره اول شــرق اروپــای وزارت خارجــه ایــران در جریــان ایــن احضــار بــه کاردار گفتــه اســت: «ایــن یک حرکــت خصمانــه از ســوی امریکا علیــه جمهوری اســالمی ایــران اســت و انتظــار میرود لهســتان از همراهــی بــا امریــکا در برگــزاری این کنفرانس خودداری نماید».

«ویچــخ اونلــت» کاردار لهســتان با ارائــه توضیحاتی درخصوص کنفرانس مذکــور، بر ضد ایرانــی نبودن آن و بیان این که مواضع لهستان با اظهارات اخیر مقامات امریکایی متفاوت است، تأکید کــرد. وزارت امــور خارجــه کشــورمان با ناکافی دانســتن این توضیحات و تأکید بر ضرورت اقــدام جبرانی فوری دولت لهستان تأکید کرد که در غیر این صورت جمهــوری اســالمی ناچــار بــه اتخــاذ اقدامات متقابل است.

روابــط تهــران- ورشــو پــس از آن دســتخوش تنش شــد که مایــک پمپئو وزیــر خارجــه امریــکا روز جمعــه اعالم کــرد کــه کشــورش مــاه آینده اجالســی بینالمللی درباره خاورمیانه و با تمرکز روی موضــوع ایــران برگــزار میکند. بنا بــه اعــالم وزیــر خارجــه ایــاالت متحده ایــن اجــالس بــا حضــور نمایندگانی از کشــورهای مختلف طــی روزهــای 3۱ و ۴۱ فوریــه (۴۲ و ۵۲ بهمــن) در ورشــو، پایتخت لهستان برگزار میشود.

محمد جــواد ظریــف، وزیــر خارجه ایران در واکنش به برگزاری این اجالس در صفحــه توئیتــر خــود نوشــت: «ایــن ننگ برای دولت لهســتان پاک شــدنی نیســت در حالــی که ایران، لهســتانیها را در جنــگ جهانــی دوم نجــات داد اکنون لهستان میزبان سیرک مذبوحانه ضدایرانی است.»

لهستان بهعنوان کشوری که روزگاری زیــر بیــرق اتحــاد جماهیر شــوروی و در زمــره کشــورهای بلوک شــرق به شــمار میرفــت، پس از فروپاشــی شــوروی در ســال ۱999 بــه عضویــت ناتــو درآمــد و بــه یکــی از وفادارترین متحــدان امریکا در اروپای مرکزی و شــرقی تبدیل شــد؛ وفاداری و نزدیکی که برخی تحلیلگران آن را به ترس نهادینه شــده از روســیه و احســاس نیاز به حمایت امریکا نسبت میدهند.

با این پیشــینه بیبیســی در پاســخ به این پرســش که چرا امریکا، لهســتان را بــرای ایــن کنفرانــس انتخــاب کــرده اســت بــه مــواردی همچون «پیشــنهاد لهســتان به دولت امریکا برای ســاخت یک پایــگاه دائم نظامی با بودجه بیش از دو میلیــارد دالر در خــاک ایــن کشــور و قــرار دادن نــام دژ ترامــپ بــر آن»، «نیــاز لهســتان بــه امریــکا برای بــه روز کــردن تجهیــزات نظامــی متعلــق بــه دوران جنــگ ســرد»، «تمایل لهســتان بــه کاهش اتکا به واردات گاز از روســیه» و اختالفات لهســتان بــا اتحادیه اروپا بر ســر موضوعاتــی ماننــد اصالحــات قوه قضائیه، عدم پذیرش پناهجو و مسائل زیست محیطی اشاره کرده است.

روزنامــه رأی الیوم نیز در یادداشــتی بــه قلــم عبدالبــاری عطــوان نشســت لهســتان را بــا کنفرانــس «دوســتان سوریه» که با مشارکت بیش از 65 کشور بــه رهبری امریــکا و در چندین پایتخت عربی و غربی برگزار شــد مقایســه کرد و نوشــت همان طــور کــه آن کنفرانس به تغییــر نظام ســوریه نینجامید نشســت لهستان هم نتیجهای نخواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.