مدعیان دروغین در قم

Iran Newspaper - - News - دیـــگه چه خبر

خبر اول اینکه،عضو هیأت رئیســه جامعه مدرســین حــوزه علمیــه قــم گفــت: جایــگاه روحانیــت اقتضا میکنــد کــه شــخصیتپروری کنــد، زمانــی کــه امام صــادق(ع) میفرمایــد: اگــر زراره و مشــابه او در بیــن ما نبودنــد اثری از احادیــث پدرم نبود، بی تعارف باید بگوییم بحث کام و امامت جایگاه بایسته را در حوزه نداشته است. به گزارش رســا، آیتاهلل سیدهاشــم حسینی بوشــهری با اشاره به اینکه شــرایط جامعــه امــروزی از جهاتی حســاستر از عصر امام صــادق(ع) اســت، گفت: امروز موج شــبهات علیه امامت دیده میشود و در همین قم مدعیان دروغینی دیده شــده کــه حتی طلبههای غیرآگاه را به جرگه خود کشــانده است؛ چنین شــرایطی اقتضا میکند که استوارتر و پایدارتر ایستادگیکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.