نتانیاهو:دستازتسویهحسابباایرانبرنمیداریم

Iran Newspaper - - News -

دســت آخــر اینکــه، نخســت وزیــر رژیــم صهیونیســتی بــا پذیــرش مســئولیت حملــه شــنبه صبــح بــه ســوریه، مدعــی شــد کــه انبــار تســلیحات ایــران و حــزباهلل را در ایــن حملــه هــدف قــرار داده اســت. بــه گــزارش ایســنا و بــه نوشــته روزنامــه جروزالــم پســت، بنیامیــن نتانیاهــو همچنیــن گفــت: ایــن حمــات نشــان میدهــد کــه مــا بــرای اقــدام علیــه ایــران و ســوریه تــا چــه حــد مصمــم هســتیم. مــا تنهــا در 36 ســاعت گذشــته این حمات هوایی علیه اهدافی در ســوریه را انجام دادیــم و ثابــت کردیــم کــه دســت از تسویهحســاب بــا ایــران در ســوریه برنمیداریم. وی در ادامه مدعی شــد که رژیم صهیونیستی در حمات اخیر خود انبار تسلیحاتی متعلق به ایران در نزدیکی فرودگاه بینالمللی دمشــق را هــدف قرار داده اســت. ایــن ادعاها در حالی مطرح میشــود کــه ایران همواره تأکید کرده اســت حضورش در ســوریه تنهــا به صورت مستشــاری بــوده و ایــن حضور کامــاً قانونی و بنــا به درخواســت دولت دمشق، تنها برای مقابله با تروریسم و افراطگرایی بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.