عرضه‌یک‌میلیون‌بشکه‌نف ‌تدر‌بورس‌انرژی

Iran Newspaper - - News -

مدیــر امور بینالملل شــرکت ملی نفــت ایران اعــام کرد: در ســومین نوبت، یک میلیون بشکه نفت خام سبک ایران در بورس انرژی عرضه خواهد شد. به گزارش «ایران»، ســعید خوشــرو گفت: دوشــنبه اول بهمن 7۹3۱ یک میلیون بشکه نفت خام ســبک در حجمهای 35 هزار بشــکهای با قیمــت پایه ۲4.۲5 دالر بــه ازای هر بشــکه عرضه خواهد شــد. وی با بیان اینکه عاوه بر امکان تسویه حساب با ارزهای بینالمللی، امکان تسویه کامل با ارز ریال ایران با نرخ سنا از تفاوتهای عرضه این دوره با دورههای قبل اســت، اظهار کرد: دوره تســویه حســاب معامات نیز از ۰6 به ۰۹ روز افزایش یافته است.خوشــرو تأکید کرد: مجوزهای الزم از ســران سه قوه برای عرضه سه میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی اخذ شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.