قیمتخودروثابتماند

Iran Newspaper - - News - بـــازارنامه

روز گذشــته با خبر پیش فروش خودروســازان، قیمــت خودروهــا ثابــت ماند و نوســان قیمت ســراغ بــازار خودرو نیامــد. فعاالن بــازار خودرو معتقدنــد کــه بــا پیش فــروش خــودرو قیمتهــا ثابــت میماند و افزایش قیمت شب عید سراغ بازار خودرو نمیآید. آنها خاطرنشان کردند که خودروســازان باید تمام تالش خود را برای عرضه خودرو انجام دهند تا بازار از التهاب خارج شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.