اصناف قاچاق میکنند

Iran Newspaper - - News -

یــک منبــع مطلــع در اتــاق اصنــاف: 4 مــاه اســت کــه شــاهد قاچاق معکــوس هســتیم. به جــای آنکه دولــت مرزهــا را کنترل کنــد بهتر اســت کــه دیگر ارز 4200 تومانی پرداخت نکنــد و در نهایت این پول را به دهکهای پایین جامعه در قالب یارانه مستقیم پرداخت کند. روش فعلی بشــدت قاچاق از ایران را تقویت بخشیده است. روغن، برنج، حبوبات و حتی تایر در حال خروج از کشور است. مهم نیست ایــن امر از چه شــبکهای صــورت میگیرد، مهم این اســت که جلوی آن بــا حذف ارز 4200 تومانی گرفته شــود. میگویند از طریق شــبکه اصنــاف کاالها خارج میشــود امــا قطعاً این امر ســاماندهی نشــده اســت و وقتی اصناف با خریدهای مردمی و تقاضا مواجه میشــوند ســعی میکنند نیازها را پاســخ دهند.از هر شــبکهای قاچاق صورت گیــرد برای ما قابل قبول نیســت. تا زمانیکه قیمتها واقعی نشــود نمیتوان جلوی قاچاق معکوس را گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.