غفور‌یفرد:‌برداشت‌اشتباه‌از‌سخنان‌رهبر‌انقالب‌عامل‌نگرانی‌جامعه‌شد

Iran Newspaper - - News -

برداشــت اشــتباه از واژه «فتنــه »98 از همان معدود مواردی است که توانسته اصاحطلبــان و برخــی اصولگرایــان را بــه یک نقطه نظر مشــترک برســاند. تا آنجــا که بســیاری از شــخصیتهای هر دو جریان سیاسی کشور نسبت به تعبیر اشتباه این واژه از سخنان رهبری انقاب هشــدار داده و آن را عامــل نگرانــی جامعهمیخوانند. «اینکــه امریکاییهــا گفتنــد ســال ۷9 چنین و چنــان میکنیم، ممکن اســت فریــب باشــد؛ ممکــن اســت ســال ۷9 جنجــال کنند و نقشــه را برای ســال 98 کشــیده باشــند. همــه، حواسشــان را جمــع کننــد». ایــن اظهــارات رهبــری انقاب در دیدار جمعی از خانوادههای شهیدان دفاع مقدس و مدافع حرم که در 21 آذرمــاه امســال انجام شــد، کافی بود تا برخی با نســبت دادن این هشدار به انتخابات ســال آینده، از هماکنون از تحرکاتــی بگویند که پرداخته ذهن آنها بوده و قرار است که در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی رخ دهــد. امــا قبل از شــکلگیری چنین غائلــهای، زودتــر از همــه، چهرههــای اصاحطلــب وارد میــدان شــدند و اســتفاده از واژه فتنــه 98 را بهرهگیــری نابجا از بیانات رهبری دانســتند و حتی خواهــان ورود نیروهــای امنیتــی بــرای شناســایی افــرادی کــه چنیــن مــواردی را مطــرح میکننــد، شــدند. بــا حضــور فعالتــر اصاحطلبــان بــرای مقابله با افــرادی کــه همچنــان به تعبیر اشــتباه خود از بیانات رهبــری ادامه میدادند، اصولگرایان هم سکوت را جایز ندانسته و برداشتهای اشتباه از واژه فتنه 98 را عامل نگرانی جامعه دانستند. حســن غفوریفــرد فعــال سیاســی اصولگــرا، درباره ادعاهای مطرح شــده در زمینه وقوع فتنــه 89، به خبرآناین گفت: این موضوع امری طبیعی است کهرهبرمعظمانقاببهعنوانمسئول اصلــی کشــور همــواره همــه احتماالت را در نظــر بگیرنــد و بــرای آگاهســازی جامعه تفســیرها و راهحلهایی را ارائه بدهنــد. وی تأکیــد کــرد: حتــی زمانــی کــه احمدینژاد خیلــی اصــرار میکرد امریــکا نمیتوانــد حمله کنــد، رهبری میگفتنــد ممکن اســت حمله صورت گیرد بنابراین تأکید داشتند که مملکت برای هر نوع توطئه خارجی آماده باشد. او بــا تأکید بر اینکه هشــدار رهبری باید زمینهســاز وحدت و آگاهی بیشتر مردم و مسئوالن شود، تصریح کرد: متأسفانه برداشــتهای اشــتباه از فرمایشــات رهبری به گونــهای بود که نوعی نگرانی در جامعــه و بین مردم به وجــود آورد. وی با بیان اینکه همواره احتمال توطئه امریــکا وجــود دارد، ادامــه داد: طبیعی اســت که رهبری برای آگاهسازی مردم هشــدارهایی بدهنــد امــا متاســفانه از فرمایشات ایشــان برداشتهای زیادی شــد که به نظر من اگر ما تأکید اصلی را بر همان فرمایشــات شفاف و مشخص رهبــری قــرار دهیــم بهتریــن نتیجــه را خواهیــم گرفــت چــون تأکیــد ایشــان بــر آمادگــی مــردم و مســئوالن، حفــظ وحدت، ایجاد امید، افزایش اعتماد به کارایــی و قــدرت نظام بــرای برخورد با توطئههای داخلی یا خارجی بود. غفــوری فرد یادآور شــد: رهبری متذکر شدند که مردم و مسئوالن آماده باشند نــه اینکه جامعه دچار یــأس و ناامیدی شــود. فرمایشــات رهبری به طور کامل گویــا اســت تــا مــردم متوجه باشــند که احتمــال توطئه وجود دارد بــا این حال عامــل قدرت مــا وحدت اســت که باید حفظ شود. ■ مدعیان فتنه ۸۹ قرائن ارائه دهند عباس ســلیمی نمین تحلیلگر مسائل سیاســی هــم در پاســخ بــه ادعاهــای مطرح شده درباره وقوع فتنه 98 گفت: برخــی حدس و گمانهــا را نباید از یک حــدی فراتــر ببریــم، اگرچــه آمادگــی داشــتن برای مقابله با هر نوع تحرکات دشــمن طبیعــی اســت و بایــد وجــود داشــته باشــد اما اینکه بگوییــم به طور قطع فتنهای در سال 98 صورت خواهد گرفت، قابل قبول نیست. این تحلیلگر مســائل سیاســی با بیان اینکــه به هیچ وجه امــکان پیشبینی وقوع فتنهای در ســال 98 وجود نــدارد، ادامــه داد: برای وقوع فتنــه باید مجموعــهای از عوامل داخلی، خارجی ...و در هم تنیده باشــد تا در نهایت تبدیل به فتنه شود اما اینکه شــرایط بــرای وقــوع فتنــه در ســال 98 فراهم اســت در حد یک احتمال است و قطعیــت نــدارد بنابراین کســی نباید سخن از قطعیت به میان آورد. وی بــا تأکید بــر اینکه دالیــل متعددی در توانمندی ایران برای ناکام گذاشــتن امریکاییها در رســیدن به اهدافشــان علیه ایــران وجــود دارد، گفت: کســانی کــه بحث فتنــه 98 را به صورت قطعی مطرح میکنند باید قرائنی ارائه بدهند تــا قطعیــت آن را ثابت کند کــه به طور مثــال کســانی در داخــل اقداماتــی در دســتور کار دارند یا اینکه اعام شــود ما توانایی مقابله در برابر تحرکات دشمن را نداریــم بنابرایــن آنهــا قادرنــد نظم جامعه را بر هم بزنند. ■ هــدف از بیــان طــرح «فتنــه ۸۹» پیشدستی برای حذف رقیب است آذر منصــوری، عضــو شــورای مرکــزی حــزب اتحــاد ملــت ایران اســامی هم در ارزیابــی خــود از هشــدار اخیر برخی چهرههــای سیاســی درباره وقــوع آنچه فتنــه جدید مینامند گفــت: این روش بخشی از اصولگرایان است که با نزدیک شــدن به هر انتخاباتی با عنوانی جدید ســعی در اتهامزنــی قبــل از انتخابــات بــه اصاحطلبــان میکنند. ایــن فعال سیاســی اصاحطلب تأکید کرد: بهطور قطــع این یــک نــوع پیشدســتی برای حذف رقیب سیاسی در انتخابات است. همه تحلیلهای این طیف به انتخابات و رسیدن به راههایی برای حذف رقیب سیاسی ختم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.