وضعیت پولی «درمان» در الیحه بودجه ۸۹

Iran Newspaper - - News -

معاون درمان وزارت بهداشت درباره وضعیت اعتبارات «تحول در درمــان» در بودجــه ســال 8۹31، گفــت: در زمینــه ارائه منابع تحولــی حوزه درمان ماننــد 10 درصد هدفمنــدی یارانهها و یک درصد ارزش افزوده در الیحه بودجه سال آینده مشکلی وجود ندارد.به گزارش ایسنا، دکتر قاسم جانبابایی با اشاره به بودجه درمان وزارت بهداشت در الیحه بودجه سال 8۹31، گفت: در حال حاضر الیحه بودجه در مجلس شورای اسالمی در حال بررسی اســت. از طرفی باید بدانیم که باالخره در این شــرایط کشور، دولت در بودجهنویسی بــرای همه حوزههــا با محدودیتهایی مواجه خواهــد بود. وی افــزود: به هر حال ما هــم وزارتخانهای هســتیم کــه منابعمان به ســازمان برنامه و بودجه وابســته اســت. مانند پولهایی که به بیمهها ارائه میشــود. بر اســاس شرایط مملکت تصمیماتی برای بودجه گرفته شــده اســت و دولت هم بر اساس شــرایط و میزان فروش نفت و محل مالیات کشور تصمیمگیری میکند. جانبابایی ادامه داد: البته وزارت بهداشت منابعی را هم در حوزه درمان از محل طرح تحول نظام سالمت دارد، مانند 10 درصد هدفمندی یارانهها و یک درصد ارزش افزوده که تقریباً در زمینه ارائه این منابع برای وزارت بهداشت در الیحه بودجه سال آینده مشکل جدی وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.