توزیع داروهای بیماران خاص به صورت سهمیه ماهانه

Iran Newspaper - - News -

مدیــرکل امــور دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غــذا و دارو با اشــاره به بهبود شرایط دارویی کشور در ماههای اخیر، گفت: تمام داروهای بیماران خاص تأمین و ذخیره شده است و تا پایان سال مشکلی در تأمین این داروها نخواهیم داشت. به گزارش ایسنا، دکتر محمد عبدهزاده با اشاره به اینکه در تأمین داروهای بیماران خاص هیچ مشکلی وجود ندارد، اظهار کرد: داروهای بیماران خاص تا پایان سال تأمین شــده اســت که براساس لیســت تهیه شــده از بیماران خاص هر استان، به صورت ماهانه توزیع میشود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت تأمین داروی بیماران خاص به پایداری رسیده است، گفت: خوشبختانه از دو ماه گذشته مشــکلی در تأمین داروی بیماران خاص نداشــتهایم و تا پایان سال نیز نگرانی از این بابت وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.