نکوداشت یک عمر تحقیق

Iran Newspaper - - News -

استاد مهدی محقق نیازی به معرفی نــدارد. نامــش را همــه میشناســند. محقــق، نویســنده، ادیــب، فقیــه، مجتهــد و نســخهپژوه و شــارح کتــب ادبــی فلســفی و فقهــی؛ کســی کــه در دوره ریاستش در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، عالوه بر پژوهش، سالهای بســیاری را وقــف مفاخــر فرهنگــی کشــور کــرد. او کــه بنیانگــذار مؤسســه مطالعات اســالمی دانشگاه مک گیل کاناداست، روز شنبه مورد تجلیل قرار گرفت. در ایــن نکوداشــت کــه در ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران برگزار شــد، چهرههایــی چــون نوشآفریــن انصــاری، توفیــق ســبحانی، منوچهــر صدوقــی ســها و علــی ســلطانی گــرد فرامرزی به سخنرانی پرداختند.

در ایــن مراســم توفیــق ســبحانی دربــاره مهــدی محقــق اظهــار کــرد: «اولینبــار کــه بــا نــام مهــدی محقق آشــنا شــدم، دانشــجو بــودم. افتخــار میکنــم کــه به مــدت ۱۱ ســال در کنار مهــدی محقــق فعالیــت کــردهام. تنهــا تأســف مــن ایــن بــوده کــه چــرا در طــول مــدت حضــورم در کنــار او، یادداشــتهایی را ننوشــتهام، کــه اگر ایــن امــر را انجــام داده بــودم یکی از بزرگتریــن لغتنامههــای عربی را به نگارش درآورده بودم.»

سپس علی سلطانی گرد فرامرزی در ســخنانی گفت: یکی از مواردی که مــن در زندگــیام بارهــا خــدا را شــکر کــردهام ایــن بــوده اســت کــه بــه من توفیق شــاگردی اســتاد محقق را عطا کرده است.

اســتاد محقق واقعاً همیشه مانند پــدر روحانــی مــن بــوده اســت، آنچه او در مســیر مــن قرار داد و مــرا در آن زمینــه راهنمایــی کــرد توجــه دادن مــن به قرآن بــود. مــن کتابهایی در مــورد شــاهنامه و ادبیــات نوشــتهام کــه ســالها در مــدارس و دانشــگاه تدریس شــدهاند اما دو کتــاب اخیرم حاصــل راهنماییهای اســتاد محقق و مقداری هم مرحوم دکتر شهیدی بــوده اســت. ایــن بزرگــواران بــه مــن تأویــل قــرآن را در مقابــل تفســیر آموختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.