بررسی آثار جدی عبید

Iran Newspaper - - News -

ســومین نشســت از مجموعــه درسگفتارهایــی دربــاره عبید زاکانــی در روز چهارشــنبه ۶۲ دی، ساعت ۰۳:۶۱ به «بررســی آثار جدی عبید» اختصاص دارد که با سخنرانی بهرام پروینگنابادی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار میشود. در این درسگفتار تالش میشود که از شعرهای جدی عبید راهی بــه زندگــی، تفکــر و اندیشــه او یافت و رابطه شــعرهای جــدی و طنزهای او بررسی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.