اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر رادی

Iran Newspaper - - News -

اختتامیه نخســتین جشــنواره تئاتر اکبر رادی شامگاه شنبه - ۲۲ دیماه - در ســالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر با حضور محمود دولتآبادی بهعنوان دبیر افتخاری این جشــنواره درحالی برگزار شــد که تعداد بســیاری از حضــار بهدلیــل کمبــود جــا در ســالن ایســتاده بودنــد و همچنیــن برخی بخشهای این مراسم با مشکالت فنی برگزار شد. این اتفاق با انتقاد اهالی تئاتر از جمله محمدرحمانیان از مدیران فرهنگی تئاتر همراه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.