اعالم اسامی سینماهای مردمی

Iran Newspaper - - News -

آزادی (شــهر فرنگ، شــهر قصه، شــهر هنر و شهرهفتم)، آســتارا، استقالل، ایــران مــال، تماشــا، جــوان، راگا، زندگــی، شــکوفه، فرهنگ، کــورش، کیان، ماندانا و مگامال بهعنوان ســینماهای مردمی سیوهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر معرفی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.