انتشار «ملودیکافه» پیش از آغاز سال 98

Iran Newspaper - - News -

ســامان احتشــامی، نوازنــده و آهنگســاز شــناخته شــده کشــورمان از انتشــار تازهترین اثر خود با عنوان «ملودیکافه» با حال و هوایی متفاوت پیش از آغاز ســال ۸۹ خبر داد، این آلبوم مشــتمل بر تولید چند اثر موســیقایی بر مبنای ســاز ملودیکا اســت.به گفتــه احتشــامی آلبوم مذکــور از مجموعــه قطعاتی تشــکیل شــده که هم حالتی نوســتالژیک برای مخاطب داشــته باشــد و هم حس در کافه بودن و طعم قهوه و نسکافه را زیر زبان شنونده تداعی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.