معرفی نامزدهای جشنواره نقد کتاب در گروه دین

Iran Newspaper - - News -

مقالههــای راه یافته به مرحله دوم پانزدهمین جشــنواره نقد کتاب در گروه دین شاخه قرآن و حدیث و فقه و حقوق معرفی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.