کار مجید مجیدی برای چینیها

Iran Newspaper - - News -

«مجیــد مجیــدی» کارگــردان ایرانــی کــه دو مــاه پیــش عنــوان پروفســوری افتخــاری «آکادمی فیلم پکن» را دریافت کرد و اســتاد افتخاری بزرگترین آکادمی فیلم آســیا شــد قرار اســت برای چینیها فیلم بســازد.قرار شــده او در ســالهای ۹۱۰۲ تــا ۰۲۰۲ یــک فیلــم با محوریــت کودک در چین بســازد. تفاهمنامــه ســاخت این فیلم روز گذشــته بــا حضور مجیدی، عــادل خانی سرپرســت رایزنــی فرهنگــی ســفارت جمهــوری اســالمی ایــران در چیــن و همچنیــن مقامــات اســتودیو فیلم کودک چیــن و گــروه همکاریهای فیلم چین در پکن امضا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.