حرکت به سوی مجسمههای طالیی ۲019 سرعت گرفت

با اعالم فهرست نامزدهای 9 شاخه اسکار

Iran Newspaper - - News - وصال روحانی خبرنگار

بــا اعــالم اســامی کاندیداهــای اولیــه در ۹ شــاخه از 4۲ شــاخه اسکار ۹۱۰۲، حرکت به سوی شناسایی فاتحان نود و یکمیــن دوره ایــن رقابت ســینمایی بسیار پر ســر و صدا شدت گرفت. این در حالی است که اسامی کاندیداهای نهایــی برای هر یک از این قســمتها عصــر روز سهشــنبه هفتــه بعــد (دوم بهمــن) طی مراســمی کوتاه در شــهر لسآنجلس امریکا اعالم خواهد شــد و برنــدگان جوایــز، صبــح روز ششــم اســفند در تاالر «کــداک تیاتر» همین شــهر معرفــی خواهنــد شــد. طبــق رســم دهههــای اخیــر آکادمــی علوم ســینمایی و هنرهــای تصویــری، در فاصلــه دو تــا ســه هفته قبــل از اعالم نــام نامزدهــای نهایــی، در ۹ رشــته از رقابتهــا یــک فهرســت حــاوی نــام ۹ تــا 5۱ کاندیــدا منتشــر میشــود کــه آن را ‪Short List‬ (فهرســت کوتــاه) مینامنــد. انتشــار ایــن فهرســت بــا هــدف خلــوت کــردن این شــاخهها از ازدحــام کاندیداهــا و همچنیــن بــاال بــردن هیجــان از طریــق اعــالم نــام حذف شــدهها و شــگفتیهای مرتبط بــا آن اســت. بــه ایــن ترتیــب، اضافه

«ترانه باستر اسکروگز»، کاندیدای اولیه اسکار برترین موسیقی متن

«پلنگ سیاه»، نامزد اولیه اسکار بهترین جلوههای ویژه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.