معرفی نماینده ژاپن در اسکار بهعنوانبرگزیده«پالماسپرینگز»

Iran Newspaper - - News -

هیــأت داوران فیپرشــی (انجمــن بینالمللــی منتقدان فیلم) فیلم «دزدان فروشگاه» به کارگردانی «هیروکازو کورئیــدا» را بهعنــوان برتریــن فیلــم خارجی ســیامین جشــنواره فیلــم پالماســپرینگز انتخــاب کــرد. ایــن فیلــم کــه در جشــنواره کــن ۸۱۰۲ موفــق به کســب جایزه نخــل طالی بهتریــن فیلم جشــنواره کن شــد، دربــاره خانــوادهای اســت که به اعمــال بزهکارانــه ُخــرد میپردازند و بــه موضــوع فقر در ژاپن اشــاره دارد. ایــن فیلم همچنین توانســته بهعنوان نماینده سینمای ژاپن به فهرست کوتاه ۹ فیلم شاخه بهترین فیلم خارجی جوایز سینمایی اسکار راه یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.