قمقم ‌هفروشی با‌فو ‌قلیسانس

نگاه جوانان به تحصیالت دانشگاهی و واقعیتهایی که همه میدانیم

Iran Newspaper - - News -

«دوســت من با مدرک ســیکل، اندازه یک پزشــک عمومی درآمد دارد آن وقت من با فوق لیسانس کامپیوتر توی مترو قمقمه میفروشم.» یاد موضوع انشای همه نسلهای دانشآموزان ایــران میافتم؛ علم بهتر اســت یا ثروت؟ خیلــی از دانشآموزانی که از پشت میز و نیمکت بلند شدهاند و حاال با زندگی کشتی میگیرند، معتقدند ثروت بهتر اســت. الاقل به گفته جوانهایی که امروز با آنها همصحبت شدم، این است که ثروت حتــی آدم بیعقل و بیشــخصیت را در چشــم دیگــران اندیشــمند و صاحب کماالت جلوه میدهد: «وقتی با یک سال کار توی امالک خانه خریدم، فهمیدم درس خواندن وقت تلف کردن اســت.» و البته نظــر مخالف: «با فوق دیپلــم گرافیک کیف و صندل زنانه میفروشم، اگر چشمهام اینقدر ضعیف نبود، درسم را ادامه میدادم و االن بیشتر از این پول درمیآوردم.» درس خوب اســت اما برای رفتن: «ترم آخر فیزیک دانشگاه سمنان هســتم. این رشــته را دوســت دارم چون با کمک فیزیک راحتتر میتوانم از ایران بروم و وضع و زندگی خوبی به هم بزنم.» همه اینها حرف است: «خواهرم استاد دانشگاه است، اما من با عطر فروشی توی ایستگاه مترو درآمد بیشتری دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.