پاسخبهپرسشهایحقوقیخوانندگان

Iran Newspaper - - News - قاضی بازنشسته دادگاه تجدید نظرو وکیل دادگستری

■ نحوه پیگیری شکایت از جانمایی ملک موسی امینی از اهواز: عرصه و اعیانیهای اینجانب در پالک 3 فرعی از3 اصلییکیازروستاهایجنوبکشورواقعاست.زمینفرددیگری نیز در پالک5 فرعی از3 اصلی همان روســـتا واقع است.کارشناسان رسمیدادگستریدرهیأت3 نفرهو5 نفرهباترفندتداخلایندوپالک ثبتی سند آن فرد را روی عرصه و اعیانیهای اینجانب جانمایی و رأی بدوی و قطعی به نفع وی صادر شـــده است.سؤال: با ارجاع پرونده به شعبه اجرای احکام، حکم در پالک 3 فرعی از 3 اصلی باید اجرا شود یادرپالک5 فرعیاز3 اصلی؟ پاسخ: اگر محل وقوع دو ملک یا اصطالحاً دو پالک ثبتی در هنگام تصــــرف مالکان آنها در یکدیگر تداخل کند به نحوی که خواســــته یا ناخواســــته مالک هر یک از پالکها به پالک ثبتی همجوار خود تجاوز یا بخشــــی از آن را تصرف کند به طور قانونی و حســــب درخواست مالک پالکی که ملکش توسط همسایه تصرف شــــده مکلف به رفع تصرف اســــت. البته در این قبیل موارد شاکی با مراجعه به محاکمحقوقیدرخواسترسیدگیبهموضوعمیکنددادگاهنیزباصدورقرارکارشناسی اظهــــار نظر پیرامون موضوع اختالف را به کارشناســــان مربوطه محــــول میکند. الزم به توضیح اســــت در گذشته جانمایی پالکها از طریق ابزار مهندسی شامل دوربین و متر معمولی و در سالهای اخیر با دستگاههای پیشرفته از جمله ،GPS موقعیت پالکهای ثبتی را بدون هیچ گونه خطایی در طبیعت مشــــخص میکنــــد. بنابراین در مواردی که کارشناسان منتخب دادگاه تشخیص دهند که شما به عنوان مالک پالک ثبتی 3 فرعی از 3 اصلی تمام یا قسمتی از پالک ثبتی 5 فرعی از 3 اصلی را تصرف کردهاید، مکلف به رفع تصرف از پالک ثبتی متعلق به دیگران یا جلب رضایت وی خواهید بود. ■ آزادسازی سند زاهدی از تهران: هفت ســـال پیش فردی با چرب زبانی ما را راضی کرد تا با سند خانهمان وام 125 میلیونی دریافت کند و به مدت 5 سال اقساطش را خودش پرداخت و سندمان را آزاد کند. همچنین برای اینکه خیالمان راحت باشـــد، دو عـــدد چک 150 میلیونی به ما داد و در قراردادی که به ما تحویل داد، عنوان کرد که اگر ظرف مدت پنج ســـال اقســـاط را پرداختنکردوازطرفبانکاجراییهصادرشد،میتوانیمچکهارابهاجرابگذاریم.این درحالیاستدراینمدتفقطاوچندماهازاقساطراپرداختکردوبهدلیلآنکهمابقیرا پرداخت نکرده بود، نتوانست طبق قولی که به ما داده بود بموقع سندمان را آزاد کند و هر بار هم که اعتراض میکردیم، با چرب زبانی میگفت که مابقی اقساط را پرداخت خواهد کرد. بدین ترتیب01 ماه پیش یکی از چکها را به اجرا گذاشـــتیم. امـــا در روز دادگاه وکیل مدافع وام گیرنده اعالم کرد که طبق قرارداد، وقتی بانک اجراییه صادر کرد باید چکها به اجراگذاشتهشود.ایندرحالیاستکهتازهفهمیدیمکهدرقراردادامضایشوهرمنیست و چکها هم متعلق به افراد دیگر اســـت. حال میخواســـتم بپرسم با این اوضاع چطور میتوانیمسندخانهمانراآزادکنیم؟ پاسخ: نخست اینکه آزادسازی سند مالکیتی که برای گرفتن وام در رهن بانک قرار گرفته است، صرفاً مستلزم تسویه حساب با بانک مربوطه بوده و راه دیگری ندارد. دوم اینکه: چنانچه در رابطه با پرداخت اقساط وام دریافتی شخص ثالثی متعهد بوده و در این رابطه قراردادی تنظیم و تضامینی سپرده است، در صورت استنکاف متعهد از پرداخت اقساط، رهن میتواند رأساً نسبت به پرداخت اقساط اقدام و نسبت به وصول آن از تضمینات داده شــــده توسط متعهد اقدام نماید. در هر صورت قرارداد تنظیمی مابیــــن مالک ملکــــی که برای اخــــذ وام در رهن بانک قرار گرفته و شــــخص متعهد به پرداخت اقساط حاکم بر روابط آنان در این قضیه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.