ویرایش فناورانه تصاویر گوشی

Iran Newspaper - - News - صهبا ملک خبرنگار

این روزها بیشــتر مردم با در اختیار داشــتن گوشــیهای هوشمند، خود را از دوربین بینیاز میدانند چرا که بیشتر لحظــات خود را توســط همین گوشــیها ثبت میکنند. دوربین گوشــیهای هوشمند قابلیتهای مناسبی دارد ولــی در کنــار آن، اپلیکیشــنهای متفاوتی هــم طراحی شــده اســت تا بــر ایــن قابلیتهــا افزوده شــود. یکــی از ایــن اپها Teleport اســت. این اپلیکیشــن درواقع یک ویرایشگر محسوب میشود چرا که با کمک آن میتوان در کســری از ثانیــه، هم تصویر زمینه و هــم رنگ موها را در عکس تغییر داد. پس از نصب اپلیکیشــن میتوانید عکسهای گالری گوشی را ویرایش و ادیت کنید یا اینکه از دوربین ویژه همین اپلیکیشــن اســتفاده کرده وعکس بگیرید، البته باید گفت که دوربین این اپلیکیشن کیفیت باالیــی نــدارد، حاال نوبت بــه ویرایش تصاویر میرســد. بــرای ایــن کار کافی اســت تنظیمــات مورد نظــر خود را با کمــک اپلیکیشــن Teleport اعمال کنیــد و در عرض چنــد دقیقه عکــس دلخواه خود را داشــته باشــید. برای ایــن ویرایــش میتوانید از بخش color اســتفاده کنید تا رنگ موی شما یا دیگر افراد در عکس تغییر کند. اگر هم میخواهید پس زمینه را عوض کنید میتوانید از بخش Background استفاده کنید که در این زمینه میتوانید از پس زمینههای موجود در گوشی و این اپ بهره بگیرید و هم خودتان پس زمینههای شخصی را وارد کنید. ایجاد کاژ و همچنین ســایه روشنهایی به نام «بوکه» بخشی دیگر از توانمندیهای این اپلیکیشن محسوب میشود. بوکهٔســایه روشــنهای گرد و کوچک پسزمینه است که جلوه خاصی به عکس میبخشــند. این اپ را میتوانید بهصورت رایگان از اپ استور و گوگل پلی بارگذاری کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.