عبور کاربران اسپاتیفای از مرز 200 میلیون

Iran Newspaper - - News -

اپلیکیشــن پخش آنایــن موســیقی اســپاتیفای )Spotify( بتازگی اعام کرده است که میزبان بالغ بر 200 میلیون کاربر فعال در ماه بوده است. بهگزارش ایسنا، تازهترین گزارشهای منتشر شده در وب سایت phonearena حاکی از آن است که بالغ بر ۳11 میلیون نفر از خدمات و سرویسهای رایگان اپلیکیشن اسپاتیفای استفاده میکنند این در حالی است که ۷8 میلیون نفر از مشترکان پولی این سرویس پخش آناین موسیقی به شمار میروند. کاربران و مشترکانی که از سرویسهای پولی این نرم افزار استفاده میکنند، 9.99 دالر در ماه پرداخت میکنند که در صورت دانشجو بودن به هنگام ثبتنام، تنها کافی است ماهانه مبلغی معادل ۴.99 دالر را به اسپاتیفای پرداخت کنند. ایــن آمارهــا نشــان میدهــد کــه در مجمــوع تعــداد کل کاربــران و مشــترکان اپلیکیشن اسپاتیفای از مرز 200 میلیون نفر نیز گذشته است که این عدد خود موفقیت بزرگی برای آن محسوب میشود. قبــل از انتشــار ایــن آمارهــای جدیــد، آخریــن آمارهــا نشــاندهنده میزبانــی اســپاتیفای از 0۷1 میلیون کاربر فعال در ماه بود که حاال با یک رشــد و افزایش 0۳ میلیــون نفری، موفقیت و عملکرد قابل قبول خود را در عرصه بزرگترین رقبایش به رخ کشیده است. نرمافزار و اپلیکیشــن اسپاتیفای که برای سیستمعامل اندروید، ،iOS ویندوز و مک قابل اســتفاده و اجراســت، به کاربران این امکان را میدهد تا بهصورت کامــاً قانونــی با رعایت حق کپی رایت و ناشــران موســیقی، بهصورت آناین موسیقیهای مورد عاقه خود را جستوجو کرده و به آنها گوش بسپارند. بدون شــک، کاربران منطقه امریکای شمالی که شــامل ایاالت متحده امریکا و کانــادا میشــود، از بزرگتریــن طرفــداران و کاربران اپلیکیشــنهای اســتریم موســیقی همچون اپلیکیشن اســپاتیفای به شــمار میروند. ایاالت متحده به تنهایی حدود 0۴ درصد از درآمد ســرویسهای موســیقی در جهان را به خود اختصاص داده اســت. اپلیکیشــن اسپاتیفای در ســال 200۶ میادی در سوئد تأســیس و راهاندازی شــد و از آن ســال تاکنون نیز توانســته است توجه و عاقه میلیونهــا کاربــر موبایل را به خود جلب کنــد و موجب رضایت و تجربه لذت بخش آنها در گوش سپردن به موسیقیهای موردنظرشان شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.