سه ترابایت اطالعات ویکی لیکس در اختیار امریکا

Iran Newspaper - - News -

دولت امریکا ســال گذشته از شکایت علیه جولیان آسانژ بنیانگــذار ویکــی لیکــس خبــر داده بــود و بعــد از مدتــی افبــیآی از آغــاز تحقیقات علیه این ســایت خبر داد که ابعاد شگفتآوری از آن فاش شده است. بهگزارش مهر، بر اســاس اطاعاتی که در این زمینه به دســت برخی رسانهها افتاده، وزارت دادگستری امریکا با جمعآوری حجم انبوهی از اطاعات مرتبط با ویکی لیکس امیدوار است که بتواند برای استرداد آسانژ برنامهریزی موفقی داشته باشد. دولــت امریکا آســانژ را به همکاری با هکرهــای روس و همینطور دخالت در هک ایمیلهای ستاد انتخاباتی دموکراتها در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کرده است. مقامات کاخ سفید برای اثبات ادعاهای خــود چندیــن ترابایــت اطاعــات را از هارددیســکها، حســابهای ایمیل و رایانههای متعلق به ویکی لیکس جمعآوری کردهاند. بررســیها نشان میدهد بخشی از این اطاعات مربوط به سردبیران فعلی و سابق ویکی لیکس بوده و برخی پیامهای رد و بدل شده میان هکرهای روس در مــورد ایمیلهای هک شــده دموکراتها نیز به دســت مأمــوران اطاعاتی امریکا افتاده است. دسترسی به اطاعات مذکور حاصل حمات ناگهانی به برخی ساختمانها، احضار افــراد، توقیف تجهیــزات، دریافت توضیحات برخی شــاهدان و غیره بوده و مربوط به سالهای 2009 تا 201۷ است. گفته میشــود بخشــی از ۳ ترابایت اطاعات جمعآوری شــده توســط دولت امریکا حاوی کدهای رمزگشایی و کلمات عبور برخی دادههای رمزگذاری شده است که آسانژ قباً به سرقت آنها از خود اذعان کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.