توپ‌هوشمند‌یاریگر‌فیزیوترا‌پها

Iran Newspaper - - News - علیرضا احمدی

گاه برخی بیماریها یا شکستگیها باعث کم شدن قدرت بدنی در برخی اندامهای بدن ازجمله دستها میشود. اگر شما هم از این افراد هستید و دائم بهدنبال قویتر کردن عضات دست خود هستید میتوانید در کنار درمانهای پزشکی ازجمله فیزیوتراپی از یک وسیله فناورانه نیز بهره بگیرید. Squegg یک توپ بیضی شکل نسبتاً نرم است که میتوانید با فشار دادن آن از میــزان بهبود قدرت و وضعیت ســامت دســت خود مطلع شــوید. ایــن توپ هوشــمند درواقــع در اثر تمرینهــای متناوب به شــما کمک میکند تا دوباره یک دســت قوی داشــته باشید. Squegg از جنس ســیلیکون ســاخته شــده و عاوه بــر یک بورد الکترونیکی، مجهز به سنســورهایی اســت کــه میتوانند تعداد دفعات فشــرده شــدن توسط کاربر و میزان فشــار را اندازهگیری کنند. این توپ هوشــمند همچنیــن به بلوتوث مجهز اســت تا بتواند اطاعــات را بهصــورت وایرلــس و از طریــق اپلیکیشــن رایگان اندرویدی یا IOS به گوشی هوشمند ارسال کند تا کاربر از میزان بهبود خود اطاع یابد. کاربر همچنین با کمک این اپ میتواند با دیگر کاربرانی که چنین مشــکلی دارند ارتباط برقرار کند و پیشــرفتهای آنــان را نیــز ببیند. تــوپ Squegg که ضد آب اســت و 66گرم وزن دارد با یک بار شــارژ دوســاعته میتواند تا 08ســاعت کار کند. این وســیله اکنون با بهای 92دالر در ســایت کیک اســتارتر پیش فروش میشــود ولی بعداً قیمت آن به 9۳دالر میرسد.

خبرنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.