سیاه بازی

Iran Newspaper - - News - مترجم: مهوش غالمی

در مراســم شــامی در بدمینســتر - موقع صرف شــام رئیس جمهوری با دختر و دامادش - خانواده رئیس جمهوری از ظاهر شدن کلی و پیوستن او به آنها گیج شدند. آنها بزودی فهمیدند این عمل نه تالشی برای داشتن روابط حسنه و قابل قبول بوده و نه موردی از اغراق در صمیمیتی بیجا. این اقدام فقط عملی برای اجرای دیسیپلین و نظم بود: جارد و ایوانکا برای گفتوگو با رئیس جمهوری باید از کانال او وارد میشدند. امــا ترامــپ احساســات خود را آشــکارا نشــان داده بود کــه نقش ایــن بچهها در دولت باید فقط اندکی اصالح شــود و این امر اکنون مشــکلی اساســی برای بنن ایجــاد میکــرد. بنن واقعاً بر ایــن باور بود که کلی راهی برای فرســتادن جاروانکا به خانه پیدا میکند. چطور ممکن اســت موفق به این کار نشــود؟ در واقع، بنن خود را متقاعد کرده بود که این دو نفر بزرگترین خطر برای ترامپ هستند. رئیس جمهــوری را نابــود میکنند. به همین ترتیب بنن معتقد بود اگــر این دو در کاخ سفید بمانند او نمیتواند در کاخ سفید جایی داشته باشد. ســوای خشــم و عصبانیت فعلی ترامپ نســبت به بنن، که به اعتقاد بسیاری از ناظران ِشکوه و رنجش همیشگی و معمول ترامپ بود، طرفداران بنن احساس میکردند رهبر آنها، حداقل از نظر سیاســتگذاری، دســت باال را بهدســت آورده است. جاروانکا به حاشیه رانده شده بود. رهبر حزب جمهوریخواه بعد از جریان بیمه ســالمت اعتبــارش را از دســت داد. طرح مالیاتی کوهــن- منوچین خراب کرد.از یک جهت، آینده برای بنن امید بخش بود. ســام نانبرگ، طرفدار ســابق ترامپ که اکنون کامالً طرفدار بنن شده بود، معتقد بود بنن مدت دو سال در کاخ سفید میماند و بعد برای مدیریت مبارزات انتخاباتی مجدد ترامپ آنجا را ترک میکند. نانبرگ حیرت زده میگفت: «اگر بتوانید کاری کنید که این احمق دوباره انتخاب شود، به چیزی شبیه ابدی شدن در صحنه سیاست دست یافته اید.» امــا از جهــت دیگر، بنــن احتماالً نمیتوانســت در جای خود باقــی بماند. بنظر میرســید او بــه حالــت اعالیی رســیده که بــه او امکان مــیداد ببیند کاخ ســفید چقدر مسخره شده است. او به زحمت میتوانست زبانش را نگه دارد - در واقع نمیتوانستزبانشرانگهدارد.زمانیکهتحتفشارقرارمیگرفتنمیتوانست آیندهای را برای دولت ترامپ ببیند. همچنین درحالی که بســیاری از طرفداران بنــن درباره ناکارآمدی و بیاهمیت بودن جاروانکا بحث میکردند - میگفتند، فقط آنها را نادیده بگیر - بنن با عصبانیتی فزاینده و کینهای شدید هر روز کمتر و کمتر آنها را تحمل میکرد. بنن که همچنان منتظر بود برای پیوســتن به رئیس جمهوری در بدمینستر با او تماس بگیرند، تصمیم گرفت زمینه را خودش ایجاد کند و استعفایش را به کلی تســلیم کرد. اما این درواقع یک نوع ســیاه بازی و زورآزمایی ظاهری بود: او قلباً دوست داشت در مقام خود باقی بماند. از طرف دیگر میخواست جاروانکا هم از صحنه بیرون برود و این اولتیماتوم مؤثری شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.