دست های آلوده ترامپ به مافیا و خیانت

غبار روبی از پروندههای خاک گرفته افبیآی

Iran Newspaper - - News - ندا آکیش خبرنگار

اگــر در دهــه 30 زندگیــش کــه بــه خاطر احتمال داشتن ارتباط با مافیا زیر ذرهبین پلیــس فــدرال امریــکا بــود، ســد راهش میشدند حاال کاخ سفید اقامتگاه رئیس جمهــوری کــه متهم به خیانت بهکشــور اســت، نبود. این را «مایرون فولر»، مأمور ویژه افبیآی کــه در بهار 1976 از دونالد ترامپبهاتهامهمکاریبامافیابازجویی کرد، میگویــد و روز جمعه هم نیویورک تایمــز در گزارشــی بــه نقــل از مقامــات حقوقــی ســابق و دیگــر افــراد آگاه، فاش کرد، بیش از یک سال و نیم است، پرونده خیانت احتمالی ترامپ به کشــورش در دســتور کار بازرســان افبیآی قرار گرفته اســت. بهگــزارش نیویــورک تایمــز، پس از آنکــه دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری امریــکا در مــاه مــه7102 جیمــز کومــی، رئیس پلیــس فدرال امریــکا (افبیآی) را اخــراج کرد، مقامات حقوقی و قضایی امریکا آنقدر نســبت به رفتارهای ترامپ نگران شــدند که تحقیقاتی را بر ســر این موضــوع که آیــا رئیس جمهــوری امریکا به نفع روسیه و علیه منافع امریکا دست بهکارهاییمیزند،آغازکردند.

بنابرایــن گــزارش، بازرســان در حــال بررســی ایــن موضــوع هســتند کــه آیــا شخص رئیس جمهوری امریکا دست به اقدامهاییزدهکهیکتهدیدامنیتملی احتمالی بوده اســت. بازرسان همچنین درحالرسیدنبهپاسخاینسؤالهستند کــه آیا رئیس جمهوری امریکا آگاهانه به نفــع روســیه کار میکرده یا اینکــه به طور ناخواسته در دام نفوذ مسکو افتاده است.

ایــن تحقیقاتی کــه افبــیآی درباره ترامپ از یک و نیم ســال پیش آغاز کرده عالوهبرماهیتتحقیقاتضدجاسوسی، ماهیت کیفری هم دارد مبنی بر اینکه آیا اخــراج جیمز کومی را میتــوان در ردیف اقدامهایــی کــه مانــع اجــرای عدالت در کشور میشود، قرار داد یا خیر.

بدبینــی مأمــوران و مقامــات ارشــد افبیآی به ترامپ و روابطش با روســیه در جریــان رقابتهــای انتخاباتــی 2016 امریــکا ایجاد شــد امــا در آن زمان منجر به افتتــاح یک پرونده تحقیقاتــی در این باره نشــد زیرا در آن زمــان هنوز مقامات افبــیآی مطمئــن نبودنــد کــه چگونــه چنیــن پرونــده حساســی را بــه جریــان بیندازند. امــا فعالیتهای ترامپ قبل و پــس از اخراج کومــی در مــه7102 باعث شد بازرســان با اطمینان بیشتری چنین پروندهایرابهجریانبیندازند.

چنــد روز پــس از گشــوده شــدن ایــن پرونــده رابرت مولر بهعنوان بازرس ویژه پرونــده «دخالــت احتمالــی روســیه در انتخابات امریکا به نفع ترامپ» انتخاب شــد و ســؤال از رئیــس جمهــوری را در دستور کار خود قرار داد. اگرچه هنوز سؤال ازترامپانجامنشدهاماهمچنانبخشی از روند پرونده روس گیت است. ■ اخراجکومی؛یکجرمکیفری

به گفته جیمز باکر، یک مقام حقوقی ســابق که تا اواخر ســال 2017 در شــورای عمومی افبیآی کار میکرد، اگر ترامپ کومــی را بــا هــدف ایجــاد مانــع بــر ســر تحقیقات روس گیت اخراج کرده باشــد هم مرتکب یک جرم کیفری شــده و هم یک اقــدام ضد امنیت ملی انجــام داده اســت. ایــن مقام ســابق حقوقــی در ماه اکتبر و پشت درهای بسته مقابل بازرسان مجلس نمایندگان امریکا که روی پرونده روس گیــت کار میکردند، شــهادت داد. آقــای باکــر بخشهایــی از شــهادتنامه خــود را بــرای نیویــورک تایمــز خواند اما آشــکارا نگفت که در مجلس نمایندگان تحقیقاتــی درباره شــخص ترامپ وجود دارد یــا خیر. در حال حاضر هیچ ســندی وجود ندارد که آشــکارا نشان دهد ترامپ به طور مخفیانه با روسها در ارتباط بوده یا توســط مقامات دولت روســیه هدایت میشده اســت. هم سخنگوی مرد و هم ســخنگوی زن اف بی آی از اظهارنظر در اینبارهامتناعکردند.

رودی جولیانــی، وکیــل ترامــپ نیــز که درصــدد کم اهمیت جلــوه دادن این تحقیقــات اســت روز جمعه گفــت، این مسأله به یک سال و نیم قبل برمیگردد و واقعیــت این اســت که چیــزی از آن در نیامدکهنشاندهدنقضامنیتملیرخ داده اســت. با وجــود این جولیانی گفت، هیچپیشبینیایازاینکهآخراینپرونده به کجا ختم خواهد شد، ندارد. در همین حــال مایک پمپئــو، وزیر خارجــه امریکا نیز که در تور خاورمیانهای به سر میبرد، این مســأله کــه ترامــپ میتواند خطری برای امنیت ملی امریکا باشد را مضحک خوانــد. ترامپ در جــوالی 2016 هنگامی کهدرجریانسخنرانیهایانتخاباتیاش از روسیه خواست ایمیلهای رقیب خود هیالری کلینتون را هک کند توجه بخش ضدجاسوسی افبیآی را به خود جلب کــرد. او همچنیــن پوتین را ســتایش کرد که باعث بــروز انتقادهایی مبنی بر اینکه جمهوریخواهــان در حــال نــرم کــردن مواضع خــود در قبال بحــران اوکراین به نفعروسیههستند،شد. ■ گفتوگوهایمحرمانهترامپ-پوتین

به ایــن اتفاقها میتوان دیدارهای پر رمز و راز ترامپ با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوریروسیهرااضافهکردکهمحتوای این دیدارها تا حد بسیار زیادی محرمانه ماند. واشنگتن پســت در گزارشی درباره ایــن رفتارهــای ترامــپ نوشــت، آقــای رئیس جمهوری با مخفی کردن جزئیات دیــدارش بــا پوتیــن بیــش از انــدازه دارد پنهانــکاری میکنــد که ایــن نگرانکننده اســت. بــه گفتــه مقامات فعلی و ســابق امریــکا، او حتی اجازه نــداده مترجمش یادداشــتهایی را که در جریان این دیدار برداشــته بــوده، در اختیــار مقامات دیگر قرار دهد و به او دستور داده است از حرف زدندربارهآنچهاوبادیگرمقاماتدولتی درمیانگذاشتهامتناعکند.

او این کارها را پس از دیدار ســال 2017 خــود بــا پوتیــن در هامبــورگ کــه اتفاقــاً رکــس تیلرســون، وزیر خارجــه وقت هم حضور داشت، انجام داده است. مقامات امریکایــی پــس از آن از ایــن رفتارهــای ترامپ با خبر شــدند که یکی از مشاوران کاخ ســفید و یــک مقــام ارشــد وزارت خارجه خواســتار کســب اطالعات بیشتر درباره آن دیدار از طریق مترجم شــدند. ایــن محدودیتهایی که ترامپ تحمیل میکنــد بخشــی از یــک الگــوی رفتــاری وسیعتر اســت که رئیس جمهوری برای پنهــان کردن ارتباطاتش بــا پوتین انجام میدهد.اوحتیمقاماتعالیرتبهدولت خــود را هم از دانســتن کامل حرفهایی کــه بیــن او و پوتیــن رد و بدل شــده، منع میکنــد. از ایــنرو مقامــات امریکایــی گفتنــد، هیچ فایل کاملی حتی در اســناد طبقهبندی شده از دیدار رودرروی ترامپ – پوتیــن که در طول دو ســال 5 بار و در 5 موقعیــت مکانی مختلــف بوده اســت، وجود ندارد. بروز چنین شکاف اطالعاتی از سوی هر رئیس جمهوری اتفاق بیفتد، غیرمعمولاست. ■ رئیسجمهوریباسابقهمافیایی

بــه مجمــوع اینهــا میتــوان ســوابق ترامپ در مشــارکت با مافیا را هم اضافه کرد.نیوزویکاخیراًگزارشیدربارهسوابق ترامپدرهمکاریبامافیانوشت،ترامپ در دهــه 30 زندگیــش بهعنوان کســی که ممکن اســت مورد توجه مافیا باشد، زیر ذرهبیــن افبیآی بــود و حاال هــم که در دهه 70 زندگیش اســت اصالً تعجبآور نیست که به زنها حقالسکوت میدهد، بــا پوتین یــک توافق محرمانــه در داخل هتــل انجــام میدهــد، مایــکل کوهــن، وکیــل ســابق خود را کــه مدتها بــا او کار میکــرده یک «مــوش صفــت» خطاب میکندوبازرسانیراکهدرحالتحقیقات درباره «لغزش»هایش هســتند، کوچک میشمردومحکوممیکند.

ترامپ ســالها پیش نیز خــودش به طور تلویحی به همکاریش با مافیا اذعان کــرده و در دورهای کــه ســتاره یک شــوی تلویزیونیبهنام«اَپیرنس»بود،گفتهبود: «هر شــبکهای» [شــبکه مافیایی] ســعی میکند از او بخواهد که یک «ریلیتی شو» برایش درست کند اما او نمیپذیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.