اتهام دروغگویی کلینتون

Iran Newspaper - - News -

بازپرس و دادستانی که بعد از حدود یک سال تحقیق هنوز نمیتواند پیشبینی کنــد کــه پرونــدهاش به کــدام ســمت مــیرود، فــرد الیق و شایســتهای نیســت. دادستانها معموالً طبق روال معمول قبل از پایان تحقیقاتشان، اگر احساس کننــد شــواهد و مدارک کافــی وجود دارد، تهیه کیفرخواســت احتمالی را شــروع میکننــد و دادســتانهای الیــق حتی در مورد نحــوه پایان تحقیقــات در صورتی کــه احتمال اتهام و کیفرخواســتی وجود نداشــته باشــد نیز فکر میکننــد. انجام پیشبینیهای الزم برای هر دو گزینه احتمالی به این معنا نیست که ما ذهنمان را بــه روی یــک نتیجــه متفــاوت در صورتی که شــواهد جدید و مهمی به دســت آید ببندیم ولی افراد شایســته همیشــه پیشــاپیش در مورد آینده فکر میکنند و پیشبینیهای الزم را به عمل میآورند. در یکی از روزهای آخر هفته در اوایل ماه مه، پیشنویس یک بیانیه را آماده کردم و با این فرض که تحقیقات احتماالً در وضعیت فعلی پایان مییابد، یافتههای پرونده را به صریحترین و شفافترین شکل ممکن در چارچوب این بیانیه تایپ کــردم. انتظار من این بود که اگر ما بهطور ناگهانی شــواهد محکمی در ایمیلها پیدا نکنیم و یا سرنخ مهمی که بهطور صریح قصد و نیت کلینتون را ثابت کند، به دســت نیاوریم و یا اینکه نتوانیم ثابت کنیم کلینتون در مصاحبه با افبیآی دروغ گفته اســت، در نتیجه پرونده باید در همین مرحله مختومه شــود. با توجه بــه فضــای موجود سیاســی که به نظر من مســموم بود، میدانســتم کــه ما باید پیشاپیش درباره نحوه اعالم تصمیم خود، حسابی فکر کنیم. چندین تغییر در روزهای بعدی در پیشنویس اولیه انجام شــد و من شــیوههای مختلفی را برای ارائه دقیقترین توصیفات از ماهیت اقدامات هیالری کلینتون بررسی و آزمایش کردم. اقدامات کلینتون در ارتباط با اســتفاده از ایمیلهای شــخصیاش از نظر ما واقعاً یک ســهلانگاری و بهعبارتی کمی بیشــتر از یک بیدقتی معمولی، به نظر میرســید. در مقطعی مــا از اصطالح «غفلت و بیاحتیاطی شــدید» برای توصیف اقدام وی در پیشنویس بیانیه استفاده کردیم و حتی توضیح دادیم که این اصطالح نباید نظیر آنچه در قوانین جنایی یک صد سال پیش مدنظر بوده، تعبیر شود. در بخشی از قانون سال 1917 آمده است که اگر کسی بهدلیل غفلت و بیاحتیاطی شــدید باعث شــود اســناد طبقهبندی شــده از محل مناسب خود جابهجا شود، در اختیار افراد فاقد صالحیت قرار گیرد، مفقود شود، سرقت شود و یاازبینبرود،مجرمشناختهمیشود.تاریخچهاینمادهقانونیقویاًنشانمیداد که منظور کنگره در سال 1917 این بوده که محتوای آن فقط در مورد اقداماتی که ارادی بودن و داشــتن قصد و نیت ســوء در آنها تقریباً مســجل به نظر میرسید، اعمال شود و اعضای کنگره که در آن زمان به تصویب آن رأی دادند بسیار نگران این بودند که تصمیمشان یک رفتار صرفاً سهلانگارانه را جرم تلقی نکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.