استقبالکاناداازدخترخبرسازعربستانی

Iran Newspaper - - News - فروغ احمدی خبرنگار

دختر نوجوان 18 ســاله تبعه عربســتان که بهدلیل اذیت و آزار خانوادهاش و محدودیتهای اجتماعی در فضای ســنتی عربســتان از دست خانوادهاش فرار کــرده و بــه تایلند رفته بود، با لبانی خنــدان تایلند را ترک کرد و وارد کانادا شــد و تحت عنوان یک «کانادایی شجاع» مورد استقبال قرار گرفت.

رهــف محمــد القنــون، دختــر نوجــوان پناهجــو، دو هفتــه قبــل بــه همــراه خانوادهاش به کویت رفت اما از غفلت آنها استفاده کرد و به تایلند گریخت تا از این کشور برای کسب پناهندگی از استرالیا اقدام کند. اما بهدلیل نداشتن پاسپورت و سایر مدارک با مقاومت دولت تایلند که قصد استرداد او به عربستان را داشت، مواجه شد و برای اخراج نشدن از تایلند مقاومت کردو خود را در اتاقی در فرودگاه حبس کرد و خواســتار دیدار با مقامات ســازمان ملل شد. سرانجام دیروز پس از همه این اتفاقات و دلهرههایی که برای این دختر عربســتانی رخ داد، جاســتین ترودو، نخســتوزیر کانادا اعالم کرد که کشورش به او پناهندگی میدهد و دختر عربســتانی بالفاصلــه بــا اولین پرواز و با هــزاران امیــد و آرزو از تایلنــد وارد کانادا و با اســتقبال گرمی روبهرو شــد و کسانی که به اســتقبال او رفته بودند، وی را یک «کاناداییشجاع»نامیدند.

از آنجایــی که روابط دیپلماتیک بیــن اتاوا با ریاض که از پیش در پی اعتراض کانادا به بازداشت مدافعان حقوق بشر در عربستان دچار تنشهایی شده است، انتظار میرود تصمیم کانادا برای پناهندگی دادن به دختر 18 ســاله عربســتانی روابط بین دو کشــور را بیش از پیش تیره کند. نوجوان عربســتانی هنگامی که در اتاق هتل خود را حبس کرده بود با استفاده از تلفن همراه خود موضوع احتمال اخراجش از تایلند و بازگشت به عربستان و به خطر افتادن جانش را در ویدئویی ضبط کرده بود و درتوئیتر به اشــتراک گذاشــت که توانست با این کار توجه افکار عمومــی را به خود جلب کند. روز چهارشــنبه گذشــته نیز پــدر رهف محمد وارد تایلند و خواستار مالقات با دخترش شده بود. این درحالی است که دختر نوجوان به مقامات تایلندی گفته بود که میخواهد در کشوری آزاد زندگی کند و در صورت بازگشتش به عربستان خانوادهاش او را خواهند کشت به همین دلیل کمیساریای عالی ســازمان ملل متحد در امور پناهندگان چهارشــنبه گذشــته با درخواســت پناهندگی رهف محمد القنون موافقت کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.