کردهای سوریه تروریست نیستند پروازهای سه کشور عربی به آسمان دمشق از سر گرفته میشوند

Iran Newspaper - - News - فرحناز دهقی خبرنگار

وزیــر خارجه امریکا بــا اظهــار امیدواری دربــاره توافق با ترکیه بر ســر سرنوشــت کردهای سوریه و با به رسمیت شناختن «حق ترکیــه برای دفــاع از مرزهای خود در برابــر تروریســتها» قدمی در جهت نشان دادن یک بام و دو هوا بودن دولت دونالد ترامپ و نوسان سیاستهای این کشور میان دو متحد خود برداشت.

بهگزارش الجزیره، پمپئو به خبرنگار شــبکه العربیــه در ابوظبــی گفــت: «اطمینــان داریم، میتوانیــم به توافقی دســت پیدا کنیم که هم امنیت کردهای سوریه تأمین شود و هم ترکیه از مرزهای خود محافظت کند. مسأله این است که امریــکا هرگز خاورمیانــه را ترک نخواهد کرد و اوضاع را در کنترل خواهد داشــت. خــروج نیروهــای مــا از ســوریه تغییر در تاکتیک ماست و ذرهای از انگیزه ما برای مبارزه با داعش و مقابله با نفوذ ایران کم نشــده اســت. ما به ترکیه حق میدهیم نگران مرزهای خود در برابر تروریستها باشــد. ما قبــول داریم که مــردم ترکیه و رجــب طیب اردوغــان، رئیسجمهوری این کشور حق دارند در برابر تروریستها از کشورشــان دفاع کننــد اما میدانیم که کردها تروریســت نیستند. کســانی که در کنــار مــا در طــول این ســالها بــا داعش جنگیدند مستحق این هســتند که مورد حمایت ما واقع شوند.»

امارات متحده عربی آخرین ایستگاه تــور خاورمیانــه پمپئو پس از ســخنرانی ترامــپ مبنی بر خروج از ســوریه اســت. پیــش از اینکه وزیــر خارجــه او راهی این ســفر شــود، ترامــپ عنــوان کــرد هــدف از انجــام ایــن ســفرها ایــن اســت کــه بــا «متحــدان منطقــهای امریــکا، دربــاره خروج ســربازهای این کشــور از ســوریه و مبارزه با تروریستها مذاکره شود».

ایــن اظهــارات در شــرایطی مطــرح شد که ترامپ مسئولیت نابودی داعش را برعهــده ســربازان ترکیهای گذاشــت و همیــن بیــم درگیری جنگ میــان ترکیه و کردهــای ســوریه (کــه ترکیــه آنهــا را تروریست قلمداد میکند) تشدید کرد و ناظران نگران وقوع جنگی تازه در سوریه شدهاند.

بهگزارش دیلی صباح، سخنان پمپئو واکنــش مثبت ترکیه را بهدنبال داشــت؛ مولــود چاووشاوغلــو، وزیــر خارجه این کشور در ســخنرانی خود در آنتالیا گفت: «ما اظهارات مایک پمپئو را درباره از بین بــردن عناصری که ســبب نگرانی ترکیه شدهاند، درست و بجا میدانیم و از اینکه اذعان میکنند ترکیه حق دارد از مرزهای خود دفاع کند خوشحال هستیم.» ■ ســوریه در مســیر رســیدن بــه جایــگاه بینالمللیاش

وزیــر خارجــه امریــکا در ادامــه از کشــورهای عربی خواســت بــا ایجاد یک نیــروی ائتالفــی و اتحادی، قــدرت خود در برابــر تهدیدهــای منطقــه را افزایش دهند. شــاید پیــش از ایــن امریکا همین توصیــه را بــه رهبــران کشــورهای عربی کرده بود که اخیراً شــاهد خیز برداشــتن آنهــا بــرای عــادی کــردن روابط خــود با دولت ســوریه هســتیم. پس از باز شــدن کلید سفارتخانههای کشورهای عربی در دمشــق، این بار نوبت به شکســتن قفل فرودگاههای بینالمللی رسیده است. در همین راســتا، چند نفر از مدیران شرکت هواپیمایــی عمان برای بررســی شــرایط فنی فــرودگاه بینالمللی دمشــق از این فــرودگاه بازدیــد کردند تا زیرســاختها بــرای پذیــرش هواپیماهــای خارجــی بسرعتفراهمشود.بهدنبالآن،بزودی دو کشــور بحرین و امارات نیــز پروازهای خود را به ســمت دمشــق از ســر خواهند گرفت. خبرگزاری رســمی ســوریه، سانا، گزارش داد که شفاء النوری، مدیر شرکت هواپیمایی سوریه اعالم کرده، دو شرکت هواپیمایــی گلــف ایــر بحریــن واالتحــاد امارات خواســتار بررســی وضعیت فنی فرودگاهبینالمللیدمشقشدهاند.

پیــش از ایــن، وزارت حمــل و نقــل ســوریه اعــالم کــرد، بیــش از 12 شــرکت هواپیمایــی اروپایــی و عربــی خواســتار انجــام پروازهایی به دمشــق شــدهاند. با سفر گروهی از بازرگانان سوری به امارات، دروازههــای اقتصادی این کشــور یک به یک باز میشــوند تا توســعه و ســازندگی ایــن کشــور جنــگزده هرچه زودتــر آغاز شــود. بــه گــزارش ســانا، وزارت حمــل و نقــل ســوریه در بیانیــهای اعالم کــرد که ســازمان عمومــی خطــوط ریلی ســوریه آماده اســت تــا از همه امکانات بــرای از سرگیری عضویت فعال خود در اتحادیه بینالمللــی راهآهنهــا اســتفاده کنــد و میتواندیکپایگاهاینترنتیمختصاین اتحادیه برای مشارکت در کارگاههای آن که مرتبط بــا فعالیتهای این مؤسســه ســوری است، ایجاد کند. بازگشت سوریه به ایــن اتحادیــه، نشــاندهنده گامهای کوچک اما اســتوار دولت این کشور برای بازگشــت به مجامع بینالمللی اســت. مــردم ســوریه ایــن روزهــا با پشــت ســر گذاشــتن هشــت ســال بحــران ناشــی از اقدامات و نقشــههای برخی کشــورهای غربــی و عربی بار دیگــر تالش میکند تا از تمام فرصتهای موجود برای توسعه اقتصــادی و امنیتــی کشورشــان بهــره بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.