حمالت هوایی و توپخانهای رژیم صهیونیستی به غزه

Iran Newspaper - - News -

جنگندههــای رژیم صهیونیســتی در پی گشتزنی در حریم هوایی غزه مواضعی در اطراف مقبره الشــهدا در شرق جبالیا را هــدف گرفتنــد. در همین حال نقاطی در شــرق غــزه و شــمال آن نیــز هــدف

حمالت توپخانهای این رژیم قرار گرفت. بهگــزارش ایســنا بهنقــل از خبرگــزاری «معا» فلسطین، جنگندههای اسرائیلی مقــر الیرمــوک وابســته بــه گردانهــای القســام شــاخه نظامــی حمــاس را در

شــرق محله الشــجاعیه بمباران کردند. جنگندههای اسرائیل همچنین تعدادی موشک را به اطراف جبل الریس در شرق محله التفاح در شرق غزه شلیک کردند. شــنبه شــب ارتش رژیــم صهیونیســتی

مدعی شده بود، راکتی از غزه به اسرائیل شــلیک شــده اســت. روز جمعه نیــز در پــی یــورش نظامیــان صهیونیســت بــه تظاهراتکننــدگان در راهپیمایــی روز بازگشت، یک زن فلسطینی شهید شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.